NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/153/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 34, art. 35 § 1 i art. 54 § 2, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634,1705 i 1860)

Uchwała nr 49/153/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 34, art. 35 § 1 i art. 54 § 2, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634,1705 i 1860)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

 
§ 1
Postanawia się przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, otrzymaną w dniu 9 października 2023r., skargę Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2023r. na uchwałę Nr 4/11/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w roku 2023 wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
 
 
§ 2
Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Karolinie Oleksiak do reprezentowania Zarządu Powiatu Skarżyskiego w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w tym do sporządzania  i podpisywania dokumentów oraz składania wyjaśnień, w sprawie ze skargi Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2023r. na uchwałę Nr 4/11/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w roku 2023.


§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu  Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
  1. Anna Leżańska                            
  2. Katarzyna Bilska                
  3. Tadeusz Bałchanowski                    
  4. Adam Ciok                         
 

 
Uzasadnienie
           
W dniu 9 października 2023r. do Zarządu Powiatu Skarżyskiego wpłynęła skarga Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2023r., na uchwałę Nr 4/11/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w roku 2023.
 
Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  2023 r. poz. 1634,1705 i 1860, dalej „p.p.s.a.”) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, za pośrednictwem którego wniesiono skargę przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 2 zd. 1 p.p.s.a.).
Wojewoda świętokrzyski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Wobec tego Zarząd Powiatu Skarżyskiego zobowiązany jest do przekazania do Sądu otrzymanej skargi wraz z uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni, od dnia otrzymania skargi. 
Zgodnie natomiast z treścią art. 34  p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być m.in. adwokat lub radca prawny (art. 35 § 1 p.p.s.a.).
Złożona skarga dotyczy działania Zarządu Powiatu Skarżyskiego, a mianowicie podjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 25 stycznia 2023r. uchwały w sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w roku 2023.
Wobec braku możliwości osobistego działania Zarządu Powiatu Skarżyskiego przed sądem administracyjnym zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania organu zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, jak również w przypadku złożenia skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 
 
Uchwała (377kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (2 listopada 2023, 09:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64