NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/154/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie ogłoszenia konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)

Uchwała nr 49/154/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie ogłoszenia konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.” polegający na prowadzeniu dwóch punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.
 
§ 2.
Szczegółowe      warunki      konkursu      określa     ogłoszenie     Zarządu     Powiatu     Skarżyskiego, stanowiące  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   
 
§ 3.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 2  podlega publikacji na stronie  internetowej  Powiatu  Skarżyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu          
Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
 Członkowie Zarządu:
 
 1. Anna Leżańska                
 2. Katarzyna Bilska                 
 3. Tadeusz Bałchanowski      
 4. Adam Ciok                   

 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Skarżyski zobowiązany jest do powierzenia organizacji pozarządowej dwóch punktów, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawiera wymagane informacje o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. określa:
 1. rodzaj zadania,
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację,
 3. zasady przyznania dotacji,
 4. terminy i warunki realizacji zadania,
 5. termin składania ofert,
 6. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,
 7. zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Uchwała (208kB) pdf
Załącznik 1 (376kB) pdf
Załącznik 1 Word (125kB) word
Załączniki (1009kB) zip    
 

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 11:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68