NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/152/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 rokuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z § 3 Uchwały Nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Uchwała nr 49/152/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z § 3 Uchwały Nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację których przeznacza się środki PFRON w roku 2023  w następujący sposób:
 
z zadań: „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika)”
na zadanie: „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
 
§ 2.
 
Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej po dokonanych przeniesieniach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.
 
O dokonanych przeniesieniach środków finansowych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu oraz Powiatową Społeczną Radę  ds. Osób Niepełnosprawnych na najbliższych posiedzeniach.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
           
 
Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


 
UZASADNIENIE
 
 
Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej na dzień 16 października br. w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania  pozostały niewykorzystane środki finansowe w łącznej wysokości 28.504,00 zł przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 348/L/2023 z dnia 23 marca 2023 r. na zadania pn. „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, oraz „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika)”. Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie przekazanych środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku Dyrektor PCPR proponuje przeznaczyć niewykorzystane środki na zadanie pn. „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
Przedmioty te są niezbędne osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym,  a środki finansowe na to zadanie zostały już rozdysponowane.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
Uchwała (224kB) pdf
Załącznik 1 (216kB) pdf
Załącznik 1 Word (8kB) plik

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 10:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55