NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/151/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy bez nazwy położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 49/151/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy bez nazwy położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:


  
§1
Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ulicy (bez nazwy) niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, o przebiegu od skrzyżowania typu rondo z drogami gminnymi ul. Południowa i ul. Sikorskiego do drogi powiatowej ul. Krakowskiej, usytuowanej na działkach nr: 4/1, 8/13, 9/12, 10/14, 11/11, 13/4, 84/24, 15/9, 17/8, 18/8, 19/11, 21/11, 23/7, 24/6, 25/4, 29/8, 31/3, 32/3, 34/10, 35/3, 35/5, 37/3, 37/5, 42/1, 45/2, 46/26, 96/1.
 
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
  
Artur Berus
 
 
   
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 49/151/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023 r.
 
 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zwrócił się pismem znak: WDT.720.1.25.2023.MS z dnia 06.10.2023 r. do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy (bez nazwy) niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, o przebiegu od skrzyżowania typu rondo z drogami gminnymi ul. Południowa i ul. Sikorskiego do drogi powiatowej ul. Krakowskiej, usytuowanej na działkach nr: 4/1, 8/13, 9/12, 10/14, 11/11, 13/4, 84/24, 15/9, 17/8, 18/8, 19/11, 21/11, 23/7, 24/6, 25/4, 29/8, 31/3, 32/3, 34/10, 35/3, 35/5, 37/3, 37/5, 42/1, 45/2, 46/26, 96/1.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
 
 
Uchwała (199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 10:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61