NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/149/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku–Kamiennej III" Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)

Uchwała nr 49/149/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku–Kamiennej III"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie    zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku–Kamiennej III".
 
§ 2
  1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
  2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku–Kamiennej III".
 
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący 
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego                 
 
  Artur Berus
 
 Członkowie Zarządu:            
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok 
SWZ (905kB) pdf
Załączniki (5884kB) zip

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 09:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58