NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/148/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie określenia bazowej (miesięcznej) stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023r. poz. 725) oraz § 8 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 4143 i 4687)

Uchwała nr 49/148/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie określenia bazowej (miesięcznej) stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023r. poz. 725) oraz § 8 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 4143 i 4687)


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje:

 
§ 1    
  1. Wysokość stawki czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Skarżyskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego oraz lokali wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości wynosić będzie 1,5 % wartości odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym.
  2. Ustala się bazową (miesięczną) stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 6,97 zł. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla Województwa Świętokrzyskiego na dzień 1 października 2023 roku wynosi 5 576,54 zł. Wyliczenie bazowej (miesięcznej) stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej: 5 576,54 zł x 1,5 % : 12 miesięcy = 6,97 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 18/49/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie określenia bazowej (miesięcznej) stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej
w lokalach mieszkalnych.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus  
                                                                                                                                                                                                                                                  
Członkowie Zarządu   
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 09:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60