NULL string(0) ""

Uchwała nr 48/147/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 października 2023w sprawie upoważnienia Pana Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 48/147/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 października 2023


w sprawie upoważnienia Pana Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:


§ 1 
1. Upoważnia się Pana Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej do dokonywania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich niezbędnych czynności związanych ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej w ogłoszonym naborze „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej” - „Edukacja młodzieży największą wartością”, zwanego dalej Projektem oraz realizacji umowy o dofinansowanie w przypadku wyboru przez Instytucję Zarządzającą.
2. Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa: 
a) zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i zaciąganie zobowiązań finansowych wynikających z niej, 
b) wykonywanie wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, w tym składanie oświadczeń woli niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, 
c) podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zmian w zakresie merytorycznym i finansowym wniosku o dofinansowanie Projektu, a w przypadku jego wyłonienia do dofinansowania, do negocjacji z komisją oceny projektów, 
d) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisywanie wszelkich innych dokumentów/umów i składanie oświadczeń woli niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, a także dokonywanie czynności koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przez cały okres realizacji Projektu i w okresie trwałości Projektu. 
e) merytoryczne i finansowe rozliczanie Projektu, w tym dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi na realizację Projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie Projektu do pełnej kwoty określonej w umowie o dofinansowanie Projektu,
f) dokonywanie innych czynności o charakterze cywilnoprawnym związanym z realizacją Projektu. 

§ 2 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3 
Pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
Artur Berus 


Członkowie Zarządu Powiatu: 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski 
  4. Adam Ciok 

Uchwała (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (19 października 2023, 13:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70