NULL string(0) ""

Uchwała nr 47/144/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2023w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomościNa podstawie art. 38 ust.1 i 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz § 1 Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej

Uchwała nr 47/144/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023


w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz § 1 Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej


Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:
 
§ 1

1. Ogłasza się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Sokolej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka: Nr 87/4 o pow. 0,8308 ha, obręb 0002 Borki, arkusz mapy nr 12, dla których Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KI1R/00019274/9.
2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
   Artur Berus


Członkowie Zarządu
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (13 października 2023, 09:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70