NULL string(0) ""

Uchwała nr 47/143/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2023w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 214 pkt 1, art.215, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1586) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)

Uchwała nr 47/143/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 214 pkt 1, art.215, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1586) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:
1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Dotacje celowe w 2023r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                               
            

Przewodniczący
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
                                                                                                 Artur Berus


Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam CiokUzasadnienie   
do Uchwały Nr 47/  143  / 2023  Zarządu Powiatu Skarżyskiego   
z  dnia  10 października 2023r.    

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. Wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 652 785,75zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku z przeznaczeniem na jednorazowe nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (485 osób).
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.770.2023 z dnia 26 września 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17 460zł na realizację programu „Za życiem” przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
3. Zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4 104zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.745.2023 z dnia 22 września 2023 rok.
4. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 52 846zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.765.2023 z dnia 29 września 2023 roku.
5. Zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.685.2023 z dnia 26 września 2023 roku wprowadza się zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 41 000zł na wykonanie operatów szacunkowych i opinii techniczno-prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
6. Na podstawie pisma Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 5 października 2023 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z organizacją Powiatowego Dnia Seniora.
7. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 4 października 2023 roku przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 33 888,89zł w celu zabezpieczenia kosztów energii cieplnej.
8. Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 2 października 2023 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 140zł w celu skorygowania pomyłki jednostki w poprzednim piśmie w sprawie zmian planu wydatków.
9. Zgodnie z pismem I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego z dnia 29 września 2023 roku przenosi się kwotę 10 000zł pomiędzy paragrafami na koszty wywozu nieczystości oraz przegląd kotłów i instalacji gazowej oraz zgodnie z pismem z dnia 6 października 2023 roku przenosi się kwotę 1 604,93zł pomiędzy paragrafami na zakup odzieży bhp oraz uiszczenie opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego za badanie windy.
10. Na podstawie pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych z dnia 6 października 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 18 308,43zł w celu zaklasyfikowania wydatków zgodnie z przyjęta metodologia wyliczania kosztów w placówce.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
uchwała (1837kB) pdf
uchwała word (56kB) word
Uzasadnienie (44kB) word 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (13 października 2023, 09:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76