NULL string(0) ""

Uchwała nr 47/142/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2023w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków w miejscowości Mroczków, na obszarze Gminy BliżynNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029)

Uchwała nr 47/142/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023


w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków w miejscowości Mroczków, na obszarze Gminy Bliżyn

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków w miejscowości Mroczków na obszarze Gminy Bliżyn wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko bez uwag.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
           
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                       Artur Berus
 

  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr 47 / 142 / 2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023roku
 
W dniu 18.09.2023r. wpłynęło zawiadomienie Wójta Bliżyna, dot. zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków  w miejscowości Mroczków, na obszarze Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy, o których mowa w art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.

uchwała (201kB) pdf
uchwała word (35kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (13 października 2023, 09:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64