NULL string(0) ""

Uchwała nr 43/135/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 września 2023w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art.222 ust 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821 i 3236)

Uchwała nr 43/135/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 września 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art.222 ust 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821 i 3236)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:
1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                           Przewodniczący
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
                                                                                                 Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


Uzasadnienie   
do Uchwały Nr 43 /  135 / 2023  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
 z  dnia 13 września 2023r.    

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. Wprowadza się do budżetu dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 75 000zł na zadanie realizowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ekopracownia-zielone serce szkoły, Pracownika OZE w Zespole Szkół Technicznych”. Dofinansowanie stanowi 90% wartości zadania. Wkład własny w wysokości 8 333,34zł zabezpiecza się z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
2. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o 373 680zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.3111.646.2023 z dnia 6 września 2023 roku z przeznaczenie na wypłatę dodatków dla pracowników za okres kwiecień-grudzień 2023 rok.
3. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4 000zł w ramach środków na organizację Powiatowego Marszobiegu.
4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 4 września 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 700zł na koszty energii i zwiększony odpis na ZFŚS.
5. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 6 września 2023 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 350zł na podatek od środków transportu w związku z zakupem nowego samochodu.
6. Zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych  dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 1087,50zł w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników Placówki.
7. Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 8 września 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2500zł na badania okresowe pracowników.uchwała (711kB) pdf
uchwała word (55kB) word
Uzasadnienie (43kB) word

 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (14 września 2023, 09:20:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58