Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysko-Kamiennej przy ul. Szkolnej

Załącznik do Uchwały Nr 25/53 /2017


Zarządu Powiatu Skarżyskiego


z dnia 6 czerwca 2017r


OGŁOSZENIE

działając na podstawie § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza:

 1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 14/1 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 77), o powierzchni 0,4186 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi:                166 208,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześc tysięcy dwieście osiem złotych złotych 00/100) + 23% VAT.

  Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 16 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 77), o powierzchni 0,8030 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi:          307 136,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) + 23% VAT.

  Wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 3. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034857/1.

 4. Nieruchomości usytuowane są na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej . Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone są symbolem „B”.

 1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 2. Przez część płn działki nr 16 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia na szerokości ok. 16 m i długości 55m . Powierzchnia pasa 880m2 jest obciążona służebnością przesyłu.

 3. Działki nr 14/1 i 16 nie użytkowane, dziko luźno zadrzewione ok. 80 letnią sosną i drzewostanem liściastym.

  Na działkach znajduje się niepełne uzbrojenie techniczne : instalacja elektryczna, bliskość wod.-kan. oraz drogi dojazdowej utwardzonej asfaltem, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy placu Floriańskim 1.

 1. Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 07 lipca 2017 r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie:

  1. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 14/1

  2. 10.30 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 16,

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt. I niniejszego ogłoszenia – przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA . Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 5 lipca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu: 05 lipca 2017 r.)

  2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i akceptacji ich bez zastrzeżeń .

  3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

  4. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

  5.Udokumentowanie legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych- dowód osobisty lub paszport)

  6. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 3. Do przetargu mogą zostać dopuszczeni osoby fizyczne i osoby prawne, po spełnieniu warunków o których mowa w pkt.VII niniejszego ogłoszenia.

 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  2. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, oraz po odwołaniu unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

 6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 ).

 7. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

 8. Nabywca winien wpłacić oferowaną cenę zakupu nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr poz. 1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

 11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 12. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 13. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu pok. Nr 204 – tel. (41) 39-53 -019 lub (41) 39-53 - 020.


  Przewodniczący Zarządu Powiatu

  Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Geller (6 czerwca 2017)
Opublikował: Katarzyna Geller (7 czerwca 2017, 14:27:03)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Geller (7 lipca 2017, 13:58:36)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282