Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39, art. 67 ust.1 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 2108), Uchwały 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. 


Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza: 

I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, ozn. w rejestrze gruntów jako działki nr 4662/5 o pow. 0,0966 ha i nr 4663/2 o pow. 0,8673 ha, arkusz 8, Obr. 0001 Suchedniów. 

II. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 1 350 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy zero złotych 00/100) + 23% VAT. 
Wadium w wysokości: 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zero złotych 00/100), tj. 10% ceny wywoławczej. 

III. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00036436/8. 

IV. Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze ozn. symbolem UP4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.07.2010r. 

V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

VI. Nieruchomość położona w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3 zabudowana jest czterema budynkami (dawniej budynki Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie), aktualnie w budynkach swoją siedzibę posiada Szkoła Korpusu Kadetów. 

Teren nieruchomości płaski o nieregularnym kształcie zbliżonym do wyciętego trapezu, w obrębie działek wykonana wewnętrzna droga dojazdowa do budynków oraz parking. Komunikacja między budynkami odbywa się chodnikami. Wszystkie utwardzenia wykonane z kostki brukowej. Teren oświetlony oraz monitorowany. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony wschodniej stanowi budynek hali sportowej, a za nią stadion sportowy. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z działką zabudowaną budynkiem usługowym (przedszkole), od południa z pasem drogowym ulicy Sportowej, a od północy z terenem niezabudowanym z doliną rzeki Kamionka. 

1) Budynek nr 1 (A) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku. 

2) Budynek nr 2 (B) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159 m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku. 

3) Budynek nr 3 (C) – stołówki i kotłowni, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 579,20m² i kubaturze 2277m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Budynek wybudowany w 1963 roku. 

4) Budynek nr 4 (D) – budynek nieużytkowany, parterowy z prefabrykatów drewnianych, o powierzchni użytkowej 350m² i kubaturze 1050m³. Budynek wybudowany w 1970 roku. 

VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 28 stycznia 2021r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie: 10:00.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1) wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt. II niniejszego ogłoszenia. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA, tytułem: „Suchedniów ul. Sportowa 3”. 
Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 stycznia 2021r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu: 26 stycznia 2021r.); 

2) złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi akceptacji ich bez zastrzeżeń; 

3) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 2108); 

4) okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu; 

5) udokumentowanie legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport); 

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

IX. Do przetargu mogą zostać dopuszczone osoby fizyczne i osoby prawne, po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. VIII niniejszego ogłoszenia. 

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

XI. Wpłacone wadium podlega: 

1) zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 

2) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 

3) zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, oraz po odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 

XII. Koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości, w tym należny podatek VAT. 

XIII. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. 

XIV. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 

XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

XVIII. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 

XIX. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. Nr 304 – tel. 41 39 53 019).

                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                                wz. Anna Leżańskametryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (1 grudnia 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (1 grudnia 2020, 14:49:13)

Ostatnia zmiana: Dariusz Zalega (29 stycznia 2021, 12:42:06)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264