Protokół Nr 49/2019


 
Protokół Nr 49/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 października 2019 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
2. Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
3. Adam Ciok                                                 - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                     - Sekretarz Powiatu
2.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
d)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”
3.Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.

Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 2)
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
c)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
d)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 5)
e)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 6)
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 7)
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 8)
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 9)
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 10)
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 11)
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska powitała na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Pana Jerzego Krawczyka.
Naczelnik wyjaśnił, że do dnia 30 listopada br. zachodzi konieczność przekształcenia jednostek, które z mocy ustawy zaczynają funkcjonować od 1 września 2019 r.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie przedmiotowe uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, (załącznik nr 12)
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller zapoznała zebranych z powyższą uchwałą.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska dodała, że umowa współpracy na rzecz realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, której przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy, w tym organizacji wewnętrznej Partnerstwa, sposób i zasady przekazywania dofinansowania i jego rozliczania została podpisana przez 3 powiaty (konecki, starachowicki i powiat skarżyski – Lider projektu).
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, (załącznik nr 13)
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił cel przygotowania przedmiotowego raportu, a następnie zapoznał zebranych z powyższym dokumentem.
Zarząd Powiatu przyjął raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W nawiązaniu do decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, polegających na wyłączeniu z projektu budynku PUP i zwiększeniu zakresu rzeczowego DPS, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller poinformowała, że wpłynęła odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 14). Wyjaśniła, iż warunkiem wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą jest ponowna ocena projektu. W związku z powyższym konieczne jest zaktualizowanie audytu energetycznego, projektu, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności projektu. Naczelnik dodała, że powyższe dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie do Oddziału ds. Projektów Energetycznych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Następnie Naczelnik zwróciła się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji, z jakich środków zostaną pokryte koszty wykonania w/w prac.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe dokumenty należy niezwłocznie złożyć do Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy bez zbędnej zwłoki oraz do pokrycia kosztów wykonania audytu energetycznego, projektu, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności projektu ze środków własnych powiatu.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu (załącznik nr 15), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania zamówienia publicznego na zakup tablic rejestracyjnych, którego wartość przekracza kwotę 50 000 zł. netto i nie przekracza kwoty 30 000 euro netto:
- samochodowych                                                                                    11 000 szt.
- motocyklowych                                                                                           340 szt.
- motorowerowych                                                                                        110 szt.
- indywidualnych                                                                                            20 szt.
- tymczasowych                                                                                              50 szt.
- zabytkowych                                                                                                10 szt.     
- profesjonalnych                                                                                              4 szt.         
- samochodowych zmniejszonych,                                                                      20 szt.        
- wtórników w/w tablic rejestracyjnych  szacunkowo                                           150 szt. 
Następnie Pan Tadeusz Bałchanowski dodał, że zakup powyższej ilości tablic rejestracyjnych może opiewać na kwotę ok.120 000 zł  netto tj.147 600 zł brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie postępowania.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Przewodniczącej Rady Osiedla Książęce (załącznik nr 16), która zwróciła się z prośba o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2020 inwestycji pn. „Budowa chodnika przy ulicy Książęcej” i „Budowa chodnika przy ulicy Rycerskiej”.
Zarząd Powiatu wskazał, że przedmiotowe pismo zostanie rozpatrzone przy tworzeniu budżetu powiatu na rok 2020.
 
W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wzrośnie z kwoty 17.796,00 zł do kwoty 18.096,00 zł. W związku z powyższym Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej (załącznik nr 17) zawierające prośbę o zwiększenie w budżecie powiatu skarżyskiego na 2019 rok po stronie wydatków w dziale 853, rozdział 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) kwoty stanowiącej udział samorządu powiatowego w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej z kwoty 191.802,00 zł do kwoty 195.034,62 zł (zwiększenie o 3.232,62 zł) z czego:
- w § 2320 zwiększenie z 13 842,00 zł na 14 074,62 zł; (zwiększenie o 232,62 zł)
- w § 2580 zwiększenie z 177 960,00 zł na 180 960,00 zł; (zwiększenie o 3 000,00 zł)
Wicestarosta poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90 % tych kosztów. Pozostały dziesięcioprocentowy udział stanowią środki samorządu powiatowego.
Następnie Wicestarosta wyjaśniła, że dotacja z budżetu powiatu skarżyskiego dla warsztatów terapii zajęciowej po wprowadzeniu zmian polegających na zwiększeniu kwoty do wysokości 195.034,62 zł zostanie podzielona w następujący sposób:
1. 120.640 zł – Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Równoległa 23. Powyższa kwota stanowiąca 10% udziału powiatu w kosztach działalności warsztatu została wyliczona w następujący sposób:
60 (liczba uczestników warsztatu) x 2.010,66 zł(kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej stanowiąca 10% tych kosztów) =120.640,00 zł
2. 60.320 zł – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Kościuszki 38. Powyższa kwota stanowiąca 10% udziału powiatu w kosztach działalności warsztatu została wyliczona w następujący sposób:
30 (liczba uczestników warsztatu) x 2.010,66 zł (kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej stanowiąca 10% tych kosztów) = 60.320zł.
3. 14.074,62 zł – Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie, Belno 143, Zagnańsk. Powyższa kwota stanowiąca 10% udziału powiatu w kosztach działalności warsztatu została wyliczona w następujący sposób:
7 (liczba uczestników warsztatu) x 2.010,66 zł (kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej stanowiąca 10% tych kosztów) =14.074,62 zł.
Ponadto Wicestarosta dodała, że w związku z powyższą decyzją o wzroście środków Funduszu na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz do wysokości 18.096,00 zł, zmianie ulega również strona dochodowa budżetu powiatu skarżyskiego na 2019 r. z kwoty 13 346,98 zł na 13 571,91 zł. Kwotę tę stanowi dotacja celowa dla powiatu skarżyskiego przekazana na podstawie porozumień z powiatami: starachowickim, koneckim i szydłowieckim.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie powiatu skarżyskiego na 2019 rok kwoty stanowiącej udział samorządu powiatowego w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej z kwoty 191.802,00 zł do kwoty 195.034,62 zł.
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin Karate” (załącznik nr 18), w którym zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości współorganizacji V Międzynarodowego Turnieju Karate-Kyokushin Skarżysko-Kamienna CUP 2019 organizowanego w dniu 19 października br. 
Zarząd Powiatu postanowił włączyć się we współorganizację powyższego Turnieju, poprzez zakup 5 pucharów.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że z okazji międzynarodowego dnia białej laski, w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu z ludźmi niewidomymi i słabowidzącymi. Dodał, że na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące możliwości zainstalowania w Skarżysku-Kamiennej sygnalizacji świetlnej z dźwiękiem, sygnału dźwiękowego w autobusach komunikacji miejskiej oraz możliwości najmu lokalu na potrzeby Stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
 
W związku z zaniepokojeniem Zarządu Powiatu na temat postępu prac przy realizacji inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”, Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w dniu jutrzejszym wraz z Wydziałem Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej dokona wizji lokalnej na terenie budowy.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, iż Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Dolna Kamienna” jest organizatorem przedsięwzięcia sportowego pod nazwą: „Ligowe rozgrywki ping ponga - III Liga Świętokrzyska”. Pan Adam Ciok wyjaśnił, iż wydarzenie ma na celu reaktywację na terenie powiatu skarżyskiego rozgrywek III ligowego tenisa stołowego okręg świętokrzyski. Dodał, że w wydarzeniu udział brać będą drużyny nie tylko z terenu powiatu skarżyskiego, ale również z województwa świętokrzyskiego, co stanowić będzie doskonałą okazję do promocji powiatu skarżyskiego.
Następnie, Pan Adam Ciok zawnioskował za włączeniem się Starostwa Powiatowego w powyższe przedsięwzięcie.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Członka Zarządu.  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Bogusławę Wilczyńską do zabezpieczenia na powyższy cel kwoty 1 000,00 zł.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
       Protokołowała                                                                            Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                            wz. Anna Leżańska
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      T. Bałchanowski……………
2.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 18
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 10 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”,
Załącznik nr 13 – raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018,
Załącznik nr 14 – pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego z dnia 09.10.2019 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 11.10.2019 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Przewodniczącej rady Osiedla Książęce z dnia 24.09.2019 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 14.10.2019 r.,
Załącznik nr 18 - pismo Prezesa Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin Karate”.
 
 
  Protokół (583kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 października 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (6 listopada 2019, 09:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152