Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 119/XIV/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 października 2019 roku 

zmieniająca uchwałę nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1818) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykU Z A S A D N I E N I E 


Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1898) wysokość środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej uległa zwiększeniu i wynosi 18.096,00 zł. Zmiana stawki rocznej spowodowała wzrost wysokości środków PFRON wyliczonych zgodnie z algorytmem przypadających na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Skarżyskiego do kwoty 1.628,640 zł (wyższej od kwoty pierwotnej o 27.000 zł). 
Prezes Zarządu PFRON pismem z dnia 18 października 2019 r. poinformował o ponownym podziale środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok 2019 i zwiększeniu wysokości środków PFRON wyliczonych zgodnie z algorytmem dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z nowym podziałem środków PFRON ogólna kwota na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyliczona według algorytmu wynosi 2.566.251 zł (było 2.466.665 zl; wzrost o 99.586 zł), w tym 1.628.640 zł to środki na działalność warsztatów terapii zajęciowej (było 1.601.640 zł; wzrost o 27.000,00 zł). 
Pozostała kwota w wysokości 72.586,00 zł po uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej została rozdysponowana na zadania z rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób: 
- 25.000,00 zł na zadanie: przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (rehabilitacja zawodowa),
- 27.586,00 zł na zadanie: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (rehabilitacja społeczna),
- 20.000,00 zł na zadanie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (rehabilitacja społeczna). 
Dzięki przeznaczeniu dodatkowej kwoty na powyższe zadania z dofinansowania będzie mogła skorzystać większa liczba niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 119-XIV-2019.pdf (2386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 14:22:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87