Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 116/XIV/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1

W § 1 ust. 2 uchwały Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej po lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e) w brzmieniu: „e) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 20 w Skarżysku-Kamiennej.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Zgodnie z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2232 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe centra kształcenia praktycznego stają się centrami kształcenia zawodowego. Jeżeli dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego wchodzi w skład zespołu szkół, to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku dokonuje zmiany w uchwale, na podstawie której utworzono ten zespół. Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt przekształcenia placówki z mocy prawa oraz dokonanie zmian zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2232 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287). Podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem Powiatu jako organu prowadzącego. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 13:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121