Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 114/XIV/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 152 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe czteroletnie Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z siedzibą przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, stało się pięcioletnim Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącym w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z siedzibą przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, 1680, 1681 i 1818). 

§ 2 

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 119. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe czteroletnie technika stają się pięcioletnimi technikami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. Uchwała ta stanowi akt założycielski technikum w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt przekształcenia szkoły z mocy prawa. Podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem Powiatu jako organu prowadzącego. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 13:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120