Protokół Nr 38/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.


 
Protokół Nr 38/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 sierpnia 2019 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.Artur Berus                                                - Starosta
2.Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
3.Katarzyna Bilska                                         - członek Zarządu Powiatu
4.Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
5.Adam Ciok                                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 (załącznik nr 2).
Następnie Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego, które wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.514.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 19.123zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start (300+)
2. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 50zł pomiędzy paragrafami na badania lekarskie pracownika zatrudnionego na zastępstwo za pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
3. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków rzeczowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 1.685zł na usługi telekomunikacyjne.
4. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 33.588 na odprawy dla odchodzących nauczycieli.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
           Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska………………….
2.      K. Bilska……………………..
3.      T. Bałchanowski………………
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 2
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2019 rok.
 
Protokół (508kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (29 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (12 września 2019, 09:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177