Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ul. Paryskiej

Ogłoszenie nr 108352 - 2017 z dnia 2017-07-14 r. Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 520577-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 89918 - 2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26110   Skarżysko-Kamienna, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 412 524 451, faks 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDP.272.6.2017II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku – Kamiennej” Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 425 mb. Zakres robót obejmuje: Roboty drogowe - frezowanie istniejącej nawierzchni ul. Paryskiej, - rozbiórka istniejącej nawierzchni parkingu i zatoki postojowej, - przebudowanie wpustów ulicznych, studni oraz przykanalików, - ułożenie konstrukcji poszerzenia, - ułożenie konstrukcji parkingu, zatoki postojowej oraz azylu dla pieszych wykonanie remontu istniejącej nawierzchni, - dostosowanie wysokościowe zjazdów, - wykonanie zieleńców, - oznakowanie pionowe i poziome. Roboty instalacyjne - wykonanie kanałów z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 500x14,6mm, - wykonanie kanałów z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 400x11,7mm, - wykonanie kanałów z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 315x9,2mm, - wykonanie kanałów z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 200x5,9mm, - wykonanie kanałów z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 160x4,7mm, - wykonanie kanałów z rur żelbetowych o średnicy 500x60,0mm. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) dokumentacja projektowa: - projekt techniczny obejmujący branżę drogową, - projekt budowlany obejmujący branżę instalacyjną, - projekt wykonawczy obejmujący branżę instalacyjną, - przedmiary robót obejmujące branże drogową i instalacyjną, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT1802511.98
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TRAKT S.A. ,  biuro@trakt.kielce.pl,  Górki Szczukowskie 1,  26-065,  Piekoszów k/Kielc,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1041958,76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1041958,76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1203198,12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia - branża kanalizacyjna.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.
 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wytworzył: Ewa Kasprzyk (14 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (14 lipca 2017, 14:14:08)

Ostatnia zmiana: Ewa Kasprzyk (14 lipca 2017, 14:17:16)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij