Konkurs ofert na "Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej"

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Skarżysku - Kamiennej 
ogłasza konkurs ofert na:  

„Prowadzenie sklepiku szkolnego w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej 

1.     Przedmiot konkursu:
1. Szkoła dysponuje na powyższą działalność pomieszczeniem o powierzchni  9  m2
2. Po wynajęciu od szkoły w/w lokalu Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
- codziennego otwierania sklepiku w godz. 7.45 do 14.10, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb,
- wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,
- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu,
3. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty  oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. ,art. 52c ust.6 o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2015r. poz.594/
4.  Kryterium wyboru oferty  najwyższa zaoferowana:
     -  cena najmu (w tym koszty eksploatacji określone w umowie – woda, wywóz nieczystości,   energia)
     - asortyment uwzględniający tzw. zdrową żywność

2. Realizacja umowy najmu : od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. 

3. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
2) Oferta pisemna musi zawierać:
- tzw. zdrową żywność,  m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce, warzywa sezonowe i suszone, drożdżówki, kanapki wykonane ze  świeżych produktów w tym z ciemnego pieczywa z ziarnem, sałatki owocowo-warzywne, itp. W asortymencie mogą się również znaleźć artykuły szkolne. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.
- wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączeniu)
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,
- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym
3) Ofertę z określoną miesięczną kwotą wynajmu należy składać w zaklejonej zaadresowanej na adres szkoły i oznaczonej „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” kopercie w Sekretariacie Szkoły do dnia  11.08.2017 r. do godz. 15.00

4. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1). Przegląd ofert odbędzie się dn. 21.08.2017r.   w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej przez Komisję powołaną przez Dyrektora.
2). O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota  netto miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczenia
3). Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą dzierżawy miesięcznej  oraz                               z wymaganiami określonymi w punkcie 6, ust.2.
4). Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa najmu.
5). Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
6). W przypadku , gdy najwyższą kwotę deklarowanego czynszu zaproponuje więcej niż 1 oferent, komisja  wybierze ofertę z asortymentem uwzględniającym większą ilość pozycji zdrowej żywności w tym świeżych owoców i warzyw.
7). Z pracy Komisji sporządzony będzie protokół.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, wskazując firmę /nazwę i jej siedzibę/, której ofertę wybrano oraz cenę. 

                                                        Paweł Buryło   
                                                           Dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza   
                                                                                  w  Skarżysku - Kamiennej 
 
 
 
OFERTA 
prowadzenia sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej 
 
 
 
      Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej i BIP  szkoły, Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej oraz na tablicy ogłoszeń w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
Oferujemy: 
Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza 
w Skarżysku - Kamiennej 
1. Oferujemy czynsz z tytułu najmu pomieszczenia …………… zł ( netto) + 23% podatek VAT za miesiąc (słownie:………………………………………………………)
2. Oferujemy asortyment składający się z tzw. zdrowej żywności.
3. Ofertę niniejszą składamy na................kolejno ponumerowanych stronach.
4. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie
 
................................................................... 
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
 
 
 
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 

Ja ( My) , niżej podpisany (ni) 

........................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz: 

........................................................................................................
( pełna nazwa oferenta) 

........................................................................................................
 
........................................................................................................
( adres siedziby oferenta) 

przystępując do konkursu na :
„ Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku - Kamiennej” oświadczam, że:
1. Prowadzę działalność gospodarczą zgodną z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym.
2. Zapoznałem się i akceptuję dokumentację konkursową oraz dokonałem wizji lokalnej.
3. Nie zalegam z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
 
 
…………………………… ……………………………………………
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
 
 
 
                     Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem na sklepik szkolny można oglądać     i uzyskiwać dodatkowe informacje po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 41 25 13 970; pn. - pt. w godz. 8.00 - 15.00)
 

Wytworzył: Robert Bińczak (11 lipca 2017)
Opublikował: Robert Bińczak (11 lipca 2017, 12:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij