Protokół z XXXI/2017 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2017
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 30 marca 2017 roku 

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 
 
Godzina rozpoczęcia obrad - 14.00

W sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia, 
- Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – Zdzisław Woźniak, 
- Powiatowy Komendant Policji, 
- Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej, 
- dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, 
- zawodnicy Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii wraz z opiekunem, 
- przedstawiciele organizacji społecznych, 
- Zarząd Powiatu Skarżyskiego, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego 
- sekretarz, skarbnik powiatu, radca prawny starostwa oraz naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego, 
- przedstawiciele lokalnych mediów

Lista obecności radnych biorących udział w sesji - w załączeniu.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego - Bożena Bętkowska. 

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – Kierownik Biura Rady Powiatu.


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 

Ad.pkt.1 i 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poinformowała zebranych, iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych co stanowi 89 %, ogólnego składu Rady. 
Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 2) Statutu Powiatu Skarżyskiego, Sekretarzem dzisiejszych obrad będzie Radny Roman Wojcieszek. Następnie zapytała czy do przedstawionego projektu porządku obrad radni lub członkowie zarządu zgłaszają wnioski. Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie 


Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dzisiejszej sesji uczestniczą zawodnicy Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii: 

Justyna Salwa - złota medalistka w narciarstwie alpejskim oraz piąte miejsce w slalomie supergigancie, Magdalena Łapka - srebrna oraz brązowa medalistka jazda szybka na łyżwach w biegu na rakietach śnieżnych, 
Tomasz Faliński - IV, V i VI lokata w biegach na rakietach śnieżnych oraz opiekun zawodników Pani Małgorzata Niewęgłowska-Chała. 


Starosta Jerzy Żmijewski i Przewodnicząca Rady wręczyli listy gratulacyjne zawodnikom oraz opiekunowi życząc dalszych sukcesów. Starosta wyraził podziękowanie za godne reprezentowanie kraju i powiatu skarżyskiego na arenie międzynarodowej. 
Poinformował jednocześnie, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Skarżysku zawody Olimpiad Specjalnych, podczas których gościmy zawodników z całego województwa świętokrzyskiego i cieszymy się, że Skarżysko jest miastem przyjaznym do rozwijania różnych dyscyplin sportu
i pasji wśród młodych ludzi. 


Ad.pkt.3 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady – Janusz Kołodziej przedstawił wnioski o przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Poinformował, że do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek o przyjęcie protokołu. 

Protokół z XXX sesji został przyjęty jednogłośnie. 


Ad.pkt.4 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

Starosta – Jerzy Żmijewski – oświadczył, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Uzupełniając złożone sprawozdanie, poinformował że w dniu wczorajszym odbył się konwent starostów województwa świętokrzyskiego, podczas którego poruszana była sprawa przewidywanych zmian w strukturach administracyjnych nadzoru budowlanego. 
Następnie odczytał pismo, które otrzymał Związek Powiatów Polskich z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w którym czytamy, że „Minister nie podziela obaw podniesionych w stanowisku ZPP uznając, że korzyści związane z likwidacją powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego przewyższą ewentualne negatywne zjawiska z tym związane. Tym bardziej, w kontekście podnoszonego w piśmie ZPP argumentu oddalenia nadzoru od obywatela, kluczowe staje się dokładne przeanalizowanie usytuowania siedzib ewentualnych,nowych organów nadzoru budowlanego, aby nie powodować trudności w relacji obywatel-organ.” Z uzyskanych informacji wynika, że na terenie województwa świętokrzyskiego będą 3 inspektoraty, i żaden nie w Skarżysku. /pismo w załączeniu/ 
Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym w Kombinacie Formy w Skarżysku rozpoczęły się Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wyraził zadowolenie, że taka impreza jest organizowana na terenie naszego miasta. /sprawozdanie w załączeniu/ 

Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska – zapytała czy radni mają pytania do przedłożonego sprawozdania. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do sprawozdania. 


Ad.pkt.5 Interpelacje i zapytania radnych. 


Radny Paweł Wiatr – odniósł się do inwestycji w ul. 1-go Maja tj. budowy chodnika przy tej ulicy do granic miasta. Zwrócił uwagę, że od zakończenia inwestycji upłynęło 5 m-cy i w wykonywanej dolewce z asfaltu zrobiły się wyrwy. Dodał, że z czasem będzie to ulegało dalszej degradacji. Dlatego też poprosił o naprawę, wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie to możliwe w ramach gwarancji. Następnie poprosił o odmalowanie znaków poziomych. W pierwszej kolejności przejść dla pieszych. Jest to bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. 

Radny Mieczysław Bąk – zwrócił się ponownie do Starosty o rozważenie możliwości ujęcia w budżecie w ramach wolnych środków kwoty 15 tys zł. na wykonanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze powiatowej Samsonów-Odrowąż w Odrowążku. Poprosił o rozważenie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie. Wartość robót to około 1.300.000 zł z czego wartość robót przy przebudowie drogi i przy budowie chodnika wynoszą po ok. 50%. Po przetargu może to być kwota 750 tys zł. Zadanie to jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły. Droga jest o dużym natężeniu ruchu. W obrębie tej drogi znajduje się centrum Mroczkowa, szkoła, dwa kościoły, biblioteka, sklepy, przemieszcza się tutaj duża ilość pieszych w rożnym wieku dlatego potrzeba poprawić ich bezpieczeństwo. Poprosił o rozważenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie tej inwestycji.
Następnie wspomniał o skutecznej i efektywnej mediacji Starosty z Wójtem Gminy Bliżyn dzięki której gmina przekaże do powiatu 70 tys zł na budowę chodnika w Odrowążku. Zabezpieczona w budżecie powiatu kwota 250tys zł na ten chodnik, wzrośnie do 320 tys zł. Poprosił o dalsze uzgodnienia i stwierdził, że może się uda zrobić całość inwestycji. W imieniu mieszkańców podziękował Staroście oraz Wójtowi Gminy Bliżyn. 
Następnie przypomniał, że w 2016 roku wspólnie z powiatem kieleckim wykonywana była przebudowa drogi powiatowej Samsonów-Odrowąż. Wykonano zjazdy na drogi leśne i posesje. Na pograniczu tych powiatów w miejscowości Szałas znajduje się obelisk poległego w tym miejscu w czasie walk nieznanego żołnierza z oddziału majora Hubala. Corocznie odbywają się tam uroczystości patriotyczne. Brak jest w tym miejscu utwardzonego zjazdu. Mieszkańcy Kucębowa i Odrowążka zwracają się z prośbą o dokonanie uzgodnień z powiatem kieleckim i wykonanie tego zjazdu. Będzie to świadczyć, że pamiętamy o bohaterach, którzy oddali swoje życie w obranie naszej ojczyzny. 
Na sesji rady gminy Bliżyn w dniu 29 marca br radni zwracali się z prośbą do powiatu o udrożnienie przepustów pod drogami powiatowymi w miejscowościach: Ubyszów przy posesji nr 118, Mroczków przy posesji nr 95, Gilów za stacją PKP oraz utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej Bliżyn-Sorbin-Odrowążek, usunięcie przełomów powstałych w 3 miejscach gdzie przebiegają przepusty pod drogą w miejscowości Drożdżów w okolicach przystanku. 
Następnie odniósł się do wykonanej w poprzedniej kadencji - w 2013 roku inwestycji tj. chodnika w Drożdżowie, który miał służyć mieszkańcom. Budowę wykonano na innowacyjnym drenażu francuskim (utwardzono podłoże tłuczniem zmieszanym z gliną, które nie filtruje wody) nie wykonano jednej zasadniczej rzeczy tj. rowu odwadniającego. Po pierwszych większych opadach deszczu woda spływająca z pól zamieniła drogę w rzekę zalewając pobliskie domy. Wyraził przekonanie, że koszt napraw tej innowacyjnej inwestycji (drenaże, studzienki, trzy przepusty pod drogą) na przestrzeni ostatnich lat jest bliski wartości wykonanej inwestycji. Powstałe przełomy na drodze, w miejscach przepustów utrudniają jazdę samochodów, a w pobliskich domach odczuwalny jest ciągły stukot. Najgorszy w tym jest fakt, że kolejne naprawy wcale nie załatwiają problemu. 


Radna Renata Bilska – poruszyła sprawę świetlicy przyszpitalnej, o której była mowa na komisji oświaty. Dodała, że świetlica będzie funkcjonowała do czerwca br. Dostrzegła, że ta sprawa była również poruszana na posiedzeniu zarządu powiatu 22 lutego br. Zarząd uznał, że należy rozważyć zawarcie porozumienia we współpracy z PUP aby utworzyć oddział wspierająco-opiekuńczy. Zapytała czy były podjęte już jakieś działania w tym zakresie czy rozważano zawarcie porozumienia z PUP. 
Następnie odniosła się do promocji placówek oświatowych. Zapytała czy organ prowadzący wspiera placówki i kierunki kształcenia w placówkach w zakresie promocji. Jakie działania są już podjęte, a jakie planowane w tym względzie. Kończąc zapytała kiedy planowane jest odmalowanie znaków poziomych na ul. Rycerskiej. 


Radny Roman Wojcieszek - z informacji prasowych wynika, że ZNP zapowiada na dzień jutrzejszy ogólnopolski strajk w szkołach. Zapytał czy mamy wiedzę, które z naszych szkół planują przyłączyć się do strajku. Następnie odniósł się do szkolnictwa zawodowego. Stwierdził, że wszyscy wiemy jak jest to ważna dziedzina systemu oświaty. Aktualnie środki unijne są szeroko kierowane na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wczoraj rozstrzygnięto w urzędzie marszałkowskim konkurs dotacyjny dot. szkolnictwa zawodowego. Wpłynęło 46 wniosków, po ocenie formalnej i merytorycznej zostało 10 i to one otrzymają nawet 95 % dofinansowania. Zapytał czy nasze szkoły startowały w tym konkursie i z jakim efektem oraz czy nasze szkoły przygotowują się do składania wniosków w kolejnych konkursach. Kończąc zwrócił uwagę na zakończoną inwestycję ul.Wiejskiej. Jest to nowootwarta bardzo dobra droga, na której jest bardzo duże natężenie ruchu. Niestety kierowcy nie przestrzegają tam obowiązującej prędkości w terenie zabudowanym i jeżdżą bardzo szybko. Dlatego też poprosił o rozważenie wprowadzenia, na dojeździe do skrzyżowania, ograniczenia prędkości do 40 km/h. 


Radny Janusz Kołodziej – poruszył kwestie funkcjonowania OLK. Zwrócił uwagę, że przez długi okres czasu, aby dostać numerek do specjalisty w OLK pacjenci musieli czekać w bardzo długich kolejkach, które zajmowali już o 3 czy 4 rano. Odczuwali ten trud ludzie starsi czy dojeżdżający z gminy. Widząc ten problem na początku kadencji poprosił dyrektora Mateusza Korzeniewskiego o umożliwienie rejestracji telefonicznej oraz bieżącej rejestracji ustalając terminy wizyt. Z ogromnym zadowoleniem stwierdził, że system ten działa z powadzeniem od stycznia 2016 roku. Podkreślił, że za każdą sprawą stoi człowiek i od człowieka zależy pomoc dla innych. Korzystając z obecności dyrektora podziękował bardzo serdecznie za rozwiązanie problemu. 


Radny Grzegorz Małkus – w imieniu Klubu Radnych PiS podziękował za wiele dobrych działań podejmowanych przez nasz samorząd głównie chodzi o inwestycje, które są już wykonane i te które są planowane do realizacji. Podziękował staroście za ciepłe słowa powiedziane pod adresem Olimpiad Specjalnych. Jest to ruch skupiający bardzo dużą liczbę wolontariuszy dzięki, którym się to wszystko rozwija ale również dzięki instytucjom wspierającym, samorządom które przekazują środki w formie dotacji aby można było wszystkie te zadani realizować. 
Odniósł się również do planowanej przeprawy łączącej Dolną Kamienną i osiedle Przydworcowe. Zapytał w jakim stopniu miasto angażuje się w ten projekt czy jest deklaracja finansowa na etapie opracowania koncepcji. Czy jest pomysł na finansową realizację tego zdania.
Następnie zwrócił uwagę na sprzątanie pozimowe i naprawy cząstkowe dróg. Zapytał czy jest możliwość ustalenia prac w taki sposób aby nie odbywało się to w godzinach szczytu, gdy jest najwyższe natężenie ruchu, co dodatkowo ogranicza przejazd. Kończąc zwrócił uwagę na olbrzymią ilość śmieci na skwerach, terenach zielonych przy drogach, która odsłoniła nam się po zimie. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że to śmiecą ludzie, ale skoro ludzie nie umieją dbać o porządek musimy znaleźć jakiś sposób i pomysł aby albo dyscyplinować albo sprzątać. 


Ad.pkt.6 Wolne wnioski i oświadczenia. 


Pani Ewa Strzelec – lokalna aptekarka, prowadząca działalność gospodarczą zabrała głos w imieniu aptekarzy Skarżyska. Na wstępie poruszyła sprawę wypowiedzenia przez aptekarzy umowy na prowadzenie dyżurów nocnych. 
Następnie odniosła się do wspierania przez samorząd lokalnych działalności. Ponieważ w większości aptekarze Skarżyska wypowiedzieli powiatowi umowę na prowadzenie dyżurów w porze nocnej, wyjaśniła o co chodzi w tej sprawie. Aptekarze nie chcieliby sytuacji, że wina jest zrzucana na nich za to, że nie chcą dyżurować. Stwierdziła, że bardzo chcą dyżurować tylko sytuacja doszła do kuriozum tzn aptekarze dyżurują za darmo ponosząc koszty. Oświadczyła, że po latach dyżurów okazało się, że dyżur stał się farsą. Następnie przedstawiła wydruki z dyżurów nocnych z poszczególnych aptek. /wydruki w załączeniu/ Zwróciła uwagę, że opieramy się na art.94 ustawy prawo farmaceutyczne „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności”. Stwierdziła, że zapis „potrzeby ludności” może być różnie interpretowany. Dodała, że na terenie powiatu są dwie apteki otwarte stale, również w niedziele i święta, od 8-21. Jest to poparte doświadczeniem aptekarzy. Decyzję o wypowiedzeniu dyżurów nocnych aptekarze podjęli wspólnie. Stwierdziła, że generują one koszty, a do dyżurów nikt nie dopłaca, ponieważ nie ma na to ustawy. Dlatego też czują się oszukani i wykorzystywani. Jest to nawet niezgodne z konstytucją, stwierdziła „pracujemy jak niewolnik”. Następnie poinformowała, że na terenie województwa świętokrzyskiego jest lider - powiat opatowski gdzie radni doszli do porozumienia z aptekarzami lokalnymi i tam apteki dyżurują do godz. 22.00. 
Następnie przedstawiła uzasadnienie tej decyzji „podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rozkład godzin pracy aptek musi być dostosowany do potrzeb ludności, tj. nie może być ustalany mechanicznie, a powinien być ustalany w sposób zapewniający codzienne potrzeby miejscowej ludności. W doktrynie wysunięto tezę, zgodnie z którą, jeśli na danym terenie brak jest zainteresowania ludności funkcjonowaniem aptek w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, wyznaczanie dyżurów w tego typu porach nie znajduje żadnego uzasadnienia.” W związku z powyższym zaproponowała aby jeszcze raz usiąść do „okrągłego stołu” z aptekarzami i przeanalizować realną sprzedaż w porze nocnej. 
Ponadto wniosła o zmianę obowiązującej uchwały ponieważ powstała nowa apteka na terenie miasta, którą trzeba włączyć do dyżurów nocnych ponadto zawnioskowała o włączenie do dyżurów aptek: w Bliżynie, Skarżysku Kościelnym i Suchedniowie. 
Następnie odniosła się wspierania lokalnej działalności gospodarczej. Poinformowała, że z takimi samymi postulatami wystąpiła na sesji rady miasta Skarżyska-Kamiennej. Stwierdziła, że radny to osoba wybierana przez lokalne społeczeństwo do reprezentowania i dbania o potrzeby wyborców. Lokalna społeczność to również przedsiębiorcy, którzy mieszkają i prowadzą działalność w danym mieście. Następnie wniosła o stałą promocję medialną lokalnych przedsiębiorców. Co jest potrzebne do kształtowania świadomości obywatelskiej i budowania patriotyzmu gospodarczego. 
Przedstawiła następujące propozycje działań min: ustanowienie jednego dnia tygodnia dniem przedsiębiorcy lokalnego, informowanie o tym, ze każdy z nas 39% swojego podatku zostawia w mieście, a 10 % w powiecie, w który mieszka, organizowanie konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta „Zbieramy paragony od naszych”, logowanie wszystkich firm lokalnych wspólnym znakiem towarowym, drukowanie torebek reklamowych z informacją Wspieraj Lokalnie. 
/apel w załączeniu/ 
Kolejna petycja dotyczyła wsparcia w formie szeroko pojętej informacji medialnej dla grupy skarżyskich aptekarzy: „Zastanów się gdzie kupujesz leki dla siebie i swojej rodziny!”, „PAMIĘTAJMY – Wspierając lokalnych przedsiębiorców zostawiasz pieniądze na rozwój swojego miasta”. Zaznaczyła, że na terenie Skarżyska pracują apteki, których właściciele są spoza miasta i tak: Apteka CODZIENNA ul. Krasińskiego – Kielce, Apteka POLSKA ul. 1-go Maja – Warszawa, Apteka PLUS ul. Sokola – Piekoszów, Apteka MIĘTOWA ul. Niepodległości – Szydłowiec. /apel w załączeniu/ 
Poinformowała, że w chwili obecnej rynek aptekarski w Polsce przedstawia się następująco: apteka Superfarm właścicielem Izrael, EUROAPTEKA – Litwa. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia i nie będziemy wspierali lokalnych przedsiębiorców to zostaniemy wchłonięci przez apteki sieciowe. 


Radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - Adam Ciok – poruszył kilka spraw dotyczących naszego miasta oraz Dzielnicy Dolna Kamienna. 
W pierwszej interpelacji poruszył problem bezpieczeństwa na zatoce autobusowej, która znajduje się między ul. Wspólną/1-Maja/ Rzemieślniczą. Następnie zwrócił uwagę na fragment chodnika ul. 1-go Maja od ul. Wspólnej do ul. Staszica, który do tej pory nie został wyremontowany. Zapytał kiedy jest możliwy remont chodnika i rozwiązanie problemu z parkowaniem. 
Następnie poruszył kwestię porządku przy drogach powiatowych. Kończąc odniósł się do poniedziałkowego spotkania w sprawie wyboru koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowej. Stwierdził, ze szkoda, ze Pan Starosta zapomniał zaprosić radnych miasta z Dolnej Kamiennej. /wystąpienie w załączeniu/ 


Radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – Marek Gąska – w imieniu mieszkańców osiedla Łyżwy zwrócił uwagę na problem związany z fatalnym stanem ulicy Łyżwy oraz odcinkiem ul. 1-go Maja od mostu na rzece Oleśnicy do przejazdu kolejowego. Zapytał czy powiat planuje inwestycje na tych drogach. Następnie odniósł się do sprawy bezpieczeństwa dzieci zmierzających do SP nr 8, a przechodzących przez przejście dla pieszych na ul.1-go Maja przy skrzyżowaniu z ul. Podjazdową. Ze względów bezpieczeństwa zaproponował zamontowanie tam sygnalizatorów świetlnych. 
Kończąc zwrócił uwagę na boisko asfaltowe przy SOSW nr 2 na ul. Spacerowej, które nie nadaje się do użytku. Zapytał czy jest możliwe zerwanie starego, popękanego asfaltu i przygotowanie terenu pod nowe boisko. /wystąpienie w załączeniu/ 

Wójt Gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia odniósł się do wystąpienia radnego Mieczysława Bąka z poprzedniej sesji, który w interpelacjach poruszył sprawę toczącego się prawie od roku, najpierw przed starostą teraz przed urzędem gminy, postępowania. Zaznaczył, że użył on wówczas wszelkich możliwych sposobów aby zepsuć autorytet wójta, radnych i pracowników urzędu gminy. Na pewno państwo jako radni powiatowi znają wiedzę Pana Mieczysława z historii, ochrony zabytków, ochrony środowiska, prawa. Zdaniem wójta celem wystąpienia Pana Bąka było ostrzeżenie starosty przed nieudolnością wójta, który wszczął, a teraz uporczywie kontynuuje postępowanie administracyjne. Radny apelował aby nie wmówiono staroście, że to starosta ponosi odpowiedzialność za wydanie decyzji na prowadzenie działalności spółce na gruntach w Sołtykowie. Wójt podkreślił, że jego również uczono przepisów prawnych i na pewno jeśli ktoś wnosi dokumenty o przeprowadzenie postępowania to nie może być tak, że mówimy „nie bo nie”, tylko postępowanie musi być przeprowadzone i zakończone. W tej chwili postępowanie się toczy i doszło do fazy wydania w dniu wczorajszym postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Radny Mieczysław Bąk sugerował w swoich wypowiedziach, że decyzja dawno jest podjęta i że będzie pozytywna dla inwestora. Co oczywiście nie jest prawdą. W ocenie wójta radny sugerował, że radni gminy i wójt pewnie są w zmowie z inwestorem, bo powiedział on na sesji, że są przychylni. Wójt Gminy Bliżyn przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku toczyło się takie postępowanie przed starostą i zostało ono umorzone. Wówczas mieszkańcy gminy słyszeli na spotkaniach, że największym wrogiem jest radna powiatowa i urzędnicy starostwa, którzy za wszelką cenę dążą do wydania pozwolenia na taką działalność. To samo odbywa się w chwili obecnej na spotkaniach pod adresem wójta i radnych gminy. Następnie zacytował wypowiedź pana Mieczysława z jednego ze spotkań, gdzie zaznaczył „Zdaje sobie sprawę, że gra idzie o bardzo duże pieniądze zresztą tego jeden z właścicieli spółki nie ukrywał mówiąc na sesji rady gminy, że ma poparcie wójta, radnych i jeszcze innych osób. Co prawda wójt protestował przeciwko temu stwierdzeniu, ale mleko się rozlało”. Jak Państwo rozumiecie taką wypowiedź. Skoro jedna osoba publiczna mówi o drugiej osobie publicznej takie rzeczy, to może się to skończyć utratą mandatu. Oczywiście nie zamierza wchodzić w spory sądowe, ale jest nieelegancko jeżeli mówi się takie rzeczy o osobie nieobecnej. Kończąc podkreślił, że na pewno zgadza się z Panem Mieczysławem w jednym, że ani wójt, ani radni nie chcą tego inwestora. Natomiast nie można tego wykorzystywać do swoich własnych interesów, dla uzyskania poklasku, a przy okazji oczernić inne osoby. Dodał, że na pewno będzie częstszym bywalcem sesji powiatowych, bo jak jest, to pan Mieczysław mówi o nim dobrze. 


Dyrektor OLK – Mateusz Korzeniewski – w imieniu swoim i pracowników OLK podziękował panu Januszowi Kołodziejowi za dobre słowo skierowane pod adresem placówki ochrony zdrowia, co zdarza się bardzo rzadko. Faktem jest, że problemem OLK były upokarzające kolejki osób oczekujących do przechodni. Zaznaczył, że problem rozwiązaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy. Został wprowadzony pewien algorytm w przyjęciach pacjentów i rozdziale między tzw numerkami, a planowanymi przyjęciami. Co dało pozytywny efekt. 


Ad.pkt.7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 


Starosta – Jerzy Żmijewski – odniósł się kolejnych oczekiwać co do inwestycji. Ustalona jest WPF, która nie jest „workiem bez dna”. Nie ma możliwości rozszerzania budżetu o kolejne zadania inwestycyjne. Na przyszły rok mamy zaplanowane w budżecie przebudowę ul. Zalezianka w Łącznej, ul.Żeromskiego w Suchedniowie i ul. Iłżecką w Skarżysku Kościelnym. Dlatego też poprosił radnych o rozwagę. 
Zwracając się do radnego Mieczysława Bąka zasugerował, że co do inwestycji na terenie gminy Bliżyn pilniejsza byłaby droga w Ubyszowie niż w Mroczkowie. Aktualnie realizowana jest droga w Rędocinie. Rozwiązaliśmy problem ul. Szydłowieckiej, Wiejskiej, Rycerskiej i Książęcej. Wykonaliśmy chodnik w ul. 1-go Maja. Zdaje sobie sprawę, że jest do wykonania jeszcze wiele inwestycji ale musimy zdać sobie sprawę na co jest nas stać. Przypomniał, że wspólnie udało nam się wypracować taki kierunek, że zamieniliśmy kredyty na obligacje, co zagwarantowało nam wolne środki, które zagospodarowaliśmy na następujące inwestycje: 2 mln zł ul.Ponurego, 500 tys zł ul. Paryska, 341 tys zł na bieżący rok – DPS. To są wszystkie inwestycje, które możemy zrealizować. 
Następnie odniósł się do konferencji prasowej PiS, która odbyła się wczoraj na ulicy Ponurego, co do inwestycji. Stwierdził, że jeżeli byłoby to tylko możliwe chciałby jutro podpisać umowę. Następnie przypomniał, że 1.12.2016 ukazała się zatwierdzona przez Wojewodę lista ostateczna dróg powiatowych przewidziana do realizacji, na kwotę 31 mln zł. My znaleźliśmy się na 15 pozycji z ul. Ponurego i 22 pozycji z ul. Paryską. Starosta pojechał do Wojewody podziękować za zrozumienie. Niestety 31 grudnia ukazała się kolejna ostateczna, zatwierdzona lista, na której już naszych inwestycji już nie było. Okazało się, że decyzja pani premier przyznane wcześniej środki zostały zmniejszone do 20 mln zł. Skutek jest taki, że środki w wysokości 20 mln zł dla powiatów wystarczyły na 13 pozycji z listy. Wystosowaliśmy pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie, niestety otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to decyzja ostateczna i nic nie zostanie zmienione, a przy pierwszych wolnych środkach będziemy uwzględnieni. Dlatego też zwróciliśmy się do starostów z prośbą o szybsze ogłaszanie przetargów abyśmy wiedzieli, czy będą tzw. wolne środki bo to dawałoby nam nadzieję na pozyskanie dotacji. Z informacji jakie do nas doszły dotację otrzymaliśmy, jednak w chwili obecnej czekamy na oficjalną decyzję i podpisanie umowy. Z naszej strony jest wszystko przygotowane. Jednak jeżeli środki zostaną nam przekazane w czerwcu będziemy mieli ogromny problem z realizacją tego zadania ponieważ dopiero wówczas będziemy mogli ogłaszać przetarg, a zakres prac wymaga ok. 8 m-cy. Dlatego też poprosił wszystkich radnych o wspólne działania aby środki zostały przekazane jak najszybciej. Co do zaangażowania miasta w inwestycje na terenie Skarżyska wyjaśnił, że na ul. Ponurego 2 mln zł jest po stronie powiatu, a 800 tys daje miasto. 
W sprawie wiaduktu nad torami poinformował, że jest powołany zespół koordynujący, któremu przewodniczy Anna Leżańska – członek zarządu, z naszej strony jest jeszcze dyrektor ZDP Marek Czyż, ze strony miasta jest pan Zygmunt Żebrowski i Pani Monika Kocia. Na opracowanie koncepcji wydajemy wspólnie po 30 tys zł. Do końca czerwca ma być ogłoszony przez urząd marszałkowski konkurs na tego typu zadania z dofinansowaniem 85 % i będziemy ten wniosek składać. 
Dla usprawnienia przejazdu na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i ul. Piłsudskiego rozważamy montaż sygnalizacji akomodacyjnej. 
Co do wystąpień radnych rady Miasta Skarżyska-Kamiennej poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
Co do spotkania w sprawie wyboru koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowej, wyjaśnił że spotkanie odbyło się z jego inicjatywy i uznał, że najpierw należy wypracować stanowisko w radzie powiatu, a następnie poddać go szerszym konsultacjom. Dlatego też spotkanie odbyło się z radnymi powiatu z osiedla Dolna Kamienna. 
Następnie odniósł się do wystąpienia Pani Ewy Strzelec w sprawie funkcjonowania aptek na terenie powiatu. Poinformował, że przyjrzymy się uchwale powiatu opatowskiego w tej sprawie. Dodał, że temat jest otwarty do dyskusji. W jego przekonaniu powinno to być rozwiązane ustawowo. Dodał, że solidaryzuje się z aptekarzami. 


Członek Zarządu – Anna Leżańska – odpowiadając radnemu Pawłowi Wiatrowi co do ubytków w drodze 1-go Maja wyjaśniła, że sprawa ta została już zgłoszona wykonawcy i w ramach gwarancji ma to wykonać. Co do malowania znaków poziomych i wykonania remontów cząstkowych wyjaśniła, że jesteśmy po przetargach i będziemy stopniowo realizować te zadania. 
Odnosząc się do interpelacji radnego Mieczysława Bąka w kwestii dojazdu do pomnika w Szałasie wyjaśniła, że znajduje się on na terenie powiatu kieleckiego. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo jednak do dnia dzisiejszego nie został utwardzony zjazd. Jeżeli nie zostanie to wykonane, we własnym zakresie nadsypiemy tłucznia i wyrównamy teren. 
Odnosząc się do interpelacji zgłaszanych przez radnych gminy Bliżyn poinformowała, że po każdej sesji w gminie te wnioski od radnych wpływają i systematycznie będziemy je realizować. Następnie odniosła się do wykonanej w poprzedniej kadencji inwestycji tj. chodnika w Drożdżowie. Zaznaczyła, że ona również była przeciwna drenażowi francuskiemu jednak projektant się uparł, twierdząc że zda on egzamin. W zeszłym roku przeprowadziliśmy pod jezdnią odprowadzenie wody do rowu ponadto zamontowaliśmy dodatkową studzienkę i w tej chwili woda już się nie zbiera na drodze. Niestety w miejscu gdzie był przekop pod jezdnią, ziemia opadła i powstało zapadnięcie. Wykonawca wie o tym i ma nadlać asfalt. Mieszkańcy Drożdżowa chcieli chodnik jednak nie pozwolili wejść na tereny prywatne tak wiec nie było możliwości wykonania rowu wzdłuż drogi. 
Odpowiadając radnemu Romanowi Wojcieszkowi co do nadmiernej prędkości pojazdów na ul. Wiejskiej potwierdził, że ruch na tej drodze jest bardzo duży, jednak żeby wprowadzić ograniczenie prędkości trzeba wykonać projekt reorganizacji ruchu. Dodała, że w te chwili nie umie odpowiedzieć ponieważ musi sprawdzić czy wpłynie to na trwałość projektu. 
Odnosząc się do wystąpienia radnego Grzegorza Małkusa co do zaangażowania miasta w budowę wiaduktu wyjaśniła, że większość zadań jest po stronie miasta. Do nas będzie należało jedynie wykonanie dojazdów do wiaduktu i partycypowanie w kosztach budowy. Co do sprzątania ulic w innych godzinach poinformowała, że spotka się z wykonawcami i będzie rozmawiać o zmianie godzin aby nie utrudniać ruchu. 


Wicestarosta – Artur Berus – co do działalności świetlicy w szpitalu przypomniał, że na początku kadencji dotarły do nas sygnały o braku pomieszczenia do prowadzenia zajęć dla dzieci z oddziału pediatrycznego. Zajęcia takie odbywały się one na korytarzu na oddziale. Dzięki życzliwości wielu osób, sponsorów udało się uruchomić pokój dla dzieci. Największy problem jest od 7 do 15 i w tych godzinach jest potrzeba zorganizowania zajęć da dzieci. Jest już po rozmowach z dyrektorem szpitala i na pewno nie doprowadzimy do sytuacji, że nie będzie miał kto prowadzić zajęć dla dzieci w tych godzinach. 
Następnie odniósł się do wystąpienia aptekarzy. W chwili obecnej aptek w naszym mieście jest 20, a na terenie powiatu 27. Dodał, że jest mało precyzyjna ustawa prawo farmaceutyczne. Przytoczył w całości art.94 ustawy prawo farmaceutyczne „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.” Na terenie całej Polski samorządy podejmują takie uchwały, które były zaskarżane do NSA jednak uchwały były utrzymywane w mocy. Podkreślił, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, podczas którego padły propozycje uwzględnienia w wykazie aptek działających na terenie gmin. Dlatego też stwierdził, że dla złagodzenia spróbujmy jeszcze do dyżurów nocnych zaangażować apteki w gminach, ponadto na terenie Skarżyska powstała nowa apteka, którą też dopiszemy do wykazu dyżurów nocnych. Przypomniał, że zgodnie z deklaracją w poniedziałek na godz. 11 odbędzie się spotkanie z aptekarzami gdzie przedyskutujemy propozycje. Dodał, że do tego czasu zapozna się z uchwałą powiatu opatowskiego. Ponadto poinformował, że Telewizja Polska przeprowadzał sondę wśród mieszkańców powiatu, z której wynika, że mieszkańcy czują się bezpieczniej wiedząc, że apteka pełni dyżur w godzinach nocnych. 
Kończąc przytoczył cyt, który znajdował się na sali herbowej starostwa „Dobro powszechne, za powszechną zgodą”. 


Członek Zarządu Katarzyna Bilska – odniosła się do wystąpień radnych Rady Miasta co do boiska na Osiedlu Dolna Kamienna. Poinformowała, że powiat aplikuje o środki w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu 7.4 – infrastruktura sportowa, do którego zgłosiliśmy 5 boisk min. na boisko przy SOSW nr 2 na Dolnej Kamiennej. Ponadto zgłosiliśmy te boiska do konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu i mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki i będziemy mogli realizować te przedsięwzięcia. Co do strajku zapowiadanego na dzień jutrzejszy wyjaśniła, że robiliśmy rozeznanie w naszych placówkach i nie mamy żądnych sygnałów potwierdzających, że nasze szkoły będą uczestniczyły w strajku.  
Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe jest ono bardzo ważne i rzeczywiście dofinansowanie unijne w chwili obecnej na tę dziedzinę edukacji jest na poziomie 95 % i bylibyśmy niepodpowiedziani gdybyśmy nie próbowali sięgać po te środki. Były ogłoszone konkursy w działaniu 8.5.1 i do tego działania aplikowaliśmy. Wniosek pisaliśmy z partnerem zewnętrznym, który specjalizuje się w pisaniu projektów i w ich realizacji. Przykro jej powiedzieć ale ten projekt wspólny, który obejmował kompleksowo wszystkie 5 szkół nie otrzymał dofinansowania. Oprócz tego wszystkie szkoły angażowały się i są partnerami w poszczególnych projektach. Do końca marca jest ogłoszony nowy konkurs i jesteśmy na etapie nowego projektu, do którego zmieniliśmy partnera. 
Następnie odniosła się do promocji szkół. Każda szkoła na naszej stronie powiatowej ma film reklamowy gdzie jest prezentowana cała oferta dydaktyczna, do której mamy dotłoczoną diagnozę szkół. Ponadto włączamy się w działania promocyjne szkół min. konkursy organizowane w szkołach, wyjazdy i praktyki zagraniczne. 


Radny Mieczysław Bąk – odniósł się do wystąpienia Wójta Gminy Bliżyn. Przypomniał, że wielokrotnie występował na sesjach na temat składowiska odpadów. Dodał, że nie musi schlebiać ani wójtowi ani staroście, bo mówi prawdę i mówi to co mu przeszkadza i to co „boli” mieszkańców. Protokół z sesji jest ogólnodostępny i jest przekonany, że wójt sprawdził czy zostały naruszone jego dobra osobiste. Insynuacje pod jego adresem i zarzucanie wielokierunkowych działań są nie na miejscu. Zapytał wójta czy nie dostrzega problemu w sytuacji gdy firma przychodzi z kapitałem 5000 zł i na działce ok 5 ha chce przerobić w ciągu roku 350 tys ton odpadów tj. 1 mln 200 m3. Czy nie dostrzegacie państwo skali przedsięwzięcia. Przychodzi spółka z kapitałem 5 tys zł, a chce przerabiać miliardy. Jeżeli popatrzymy w kartę informacyjną przedsięwzięcia to widzimy tam różnorodność odpadów. 


Przewodnicząca Rady – przerwała wypowiedź radnego zwracając uwagę, że wypowiedź miała się odnosić do wystąpienia wójta, a nie wchodzić w meritum sprawy. Poprosiła aby radny wrócił do sedna sprawy. 


Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek spółki i po opiniach, które wójt uzyskał mógł w każdej chwili zamknąć postępowanie i dać decyzję odmowną. Podkreślił, że wójt nie ryzykuje niczym ani karami dla gminy ani karami dla siebie. WIOŚ wydał opinię, której wójt nie chce uznać wskazując, że na tym terenie nie powinno być tego typu przedsięwzięcia. RDOŚ zwrócił wniosek do gminy aby rozpatrzeć sprawę na miejscu. Uchwała Rady Gminy mówi wyraźnie, że na tym terenie tego typu przedsięwzięcia nie powinny być prowadzone. Dodał, czy nie jest zastanawiające, kiedy w radzie ma wójt układ koalicyjny 13 radnych, a uchwałę podejmuje tylko 4 radnych, a 11 się wstrzymuje. Przypomniał również, że na sesji przytoczył słowa właściciela spółki, który stwierdził, że ma poparcie wójta gminy, radnych i to jest w protokole, który jest ogólnodostępny. Dziwi się wójtowi, bo był u niego z przedstawicielami mieszkańców wielokrotnie, jednak nie mogli dojść do porozumienia. Zwracając się do wójta zapytał jakie będzie miał wyjście w sytuacji gdy kontynuuje postępowanie administracyjnego oraz nakazał spółce wykonanie raportu środowiskowego, który jest robiony na jej zlecenie i za który spółka płaci określone pieniądze i wiadomo, że będzie on pozytywny. Dodał, że w momencie wydania przez gminę decyzji środowiskowej firma zwróci się do starostwa o wydanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej i co wówczas zrobimy. Poinformował, że w jednym z pism, wójt zarzuca rademu, że dezinformuje mieszkańców, robi zebrania, zbiera podpisy. W maju 2016 roku gdyby nie było wsparcia starosty dzisiaj byłby problem z odpadami w Sołtykowie, a składowisko nie byłoby przez nikogo kontrolowane. Dodał, że dwa tygodnie temu był na tym terenie z inspektorem nadzoru budowlanego i właściciel nie składując jeszcze żadnych odpadów wyprosił nas z terenu, wstawił tabliczki i powiedział, że teren jest prywatny. Kto będzie kontrolował spółkę pod kątem rodzaju odpadów jakie mają tam być składowane. Zaznaczył, że informacje, które przedstawił jako radny na sesji, wójt Walachnia doskonale zna ponieważ składa pisma do niego i te wszystkie rzeczy przedstawiał. Dziwi się, że wójt próbuje wskazać jako winnego jego osobę, a on tylko chce powiedzieć prawdę. Jeżeli chodzi o tą spółkę to odpowiedzialność spoczywa na wójcie, jako gospodarzu gminy. Natomiast on jako radny nie potrzebuje nikogo oskarżać ani radnej powiatowej ani wójta, tylko dba o interes społeczny i chce żeby mieszkańcy oraz jego dzieci i wnuki żyli w czystej gminie. A strefa bezpośredniego oddziaływania tego typu przedsięwzięć na środowisko określa, że w promieniu 1000 metrów od zakładu nikt nie powinien mieszkać. Taki materiał został przekazany przez radnego wójtowi. To dobrze, że wójt złożył deklaracje obecności na każdej sesji rady powiatu będzie miał możliwość do bieżącej wypowiedzi na ten temat. 


Przewodnicząca Rady – odmówiła wójtowi Gminy po raz kolejny zabrania głosu w ramach polemiki z radnym Mieczysławem Bąkiem. 


Ad.pkt.8 Informacja na temat zadań i osiągniętych wyników w ramach realizacji programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 


Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor Szpitala – przypomniał, ze 28.04.2016 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę wyznaczając kierunki działań restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego w Skarżysku w oparciu 
o opracowany przez AMG Finanse program restrukturyzacyjny. Następnie odniósł się do poszczególnych kierunków restrukturyzacyjnych. /materiał w załączeniu/ 


Radna Małgorzata Kwiatkowska – w uzupełnieniu przedłożonej informacji poinformowała, że na komisji zdrowia poprosiła dyrektora o przedłożenie zestawienia na temat zaciągniętych i spłaconych zobowiązań. Wskazała, że dane te przedstawiają się następująco: rok 2014 zaciągnięte zobowiązania 13.233.969 zł spłacono 5.957.042 zł rok 2015 zaciągnięte zobowiązania 14.871.770 zł spłacono 9.494.885 zł rok 2016 zaciągnięte zobowiązania 7.050.000 zł spłacono 11.061.939 zł. 


Ad.pkt. 9 Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. 


Pani Małgorzata Nosowicz – Naczelni Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – przedstawiła zbiorczą informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym za rok 2016. 
/informacja w załączeniu/ 

Przewodnicząca Rady ogłosił przerwę. 

Po przerwie poprosiła o przeliczenie radnych. Po przerwie obecnych było 13 radnych. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie sytuacji jeżeli któryś z radnych musi opuścić obrady. 


Ad.pkt.10 Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016”. 


Dyrektor PCPR – Pan Paweł Perkowski – przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu. /sprawozdanie w załączeniu/ 


Ad.pkt.11 Przyjęcie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021”. 


Wicestarosta – Artur Berus – przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021. 
Uzasadniając poinformował, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Kierując się przytoczonym zapisem ustawy i dobrem ofiar został opracowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2021. 

Uchwała w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na lata 2017-2021 została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 214/XXXI/2017. 


Ad.pkt.12 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 


Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Kwiatkowska – przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w MOMP.
/protokół z kontroli w załączeniu/ 


Ad.pkt.13 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035. 
Uzasadniając poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z: 
 1. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” o łącznych nakładach - 64.748zł, limicie wydatków w 2017 roku oraz limicie zobowiązań – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności). 
 2. Ze zwiększenia łącznych nakładów o 4.210.502zł na zadaniu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, w związku z uwzględnieniem środków z dofinansowania. Jest to wymóg drugiego etapu konkursu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego, który już mamy zabezpieczony, oraz pokazanie całości nakładów planowanych do poniesienia w związku realizacją inwestycji. 
 3. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2016 roku o 21.784zł i zmniejszenia o tą samą kwotę limitu wydatków w 2017 roku w ramach realizacji projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji projektu. 
 4. Z wprowadzenia nowego projektu zgodnie z umową z dnia 23 lutego 2017r o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 888.764,24zł tj 92,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej w latach 2017-2018. 
 5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 803.860,35zł wskutek wprowadzenia zmian: Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2017r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.964zł, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 42.055zł, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 21.650zł oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na Dom Pomocy Społecznej - -18.589zł Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2017r – wprowadzenie dotacji z Gminy Bliżyn w wysokości 5.000zł na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie darowizny dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań w wysokości 100zł, otrzymanego odszkodowania 3.682,11zł oraz środków zewnętrznych na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych 21.784zł i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 725.214,24zł 
 6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 802.860,35zł wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie z dotacji na zadania inwestycyjne związane z renowacją zabytków kwoty 14.000zł na wydatki bieżące przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o 15.000zł i przeniesienie ich na zakupy inwestycyjne. 
 7. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 91.000zł poprzez zwiększenie z „wolnych środków” zadań inwestycyjnych związanych z drogami powiatowymi o kwotę 90.000zł, wprowadzenie nowego zadania w kwocie 15.000zł dotyczącego zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych poprzez przeniesienie planu z wydatków bieżących oraz w wyniku zmniejszenia dotacji na renowację zabytków o 14.000zł. 
 8. Ze zwiększania przychodów powiatu o 90.000zł z tzw „wolnych środków”. Z wprowadzenia faktycznego wykonania roku 2016 do załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz na podstawie tego wykonania uaktualnienie łącznych nakładów przedsięwzięć wieloletnich. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035, została przyjęta i uzyskała Nr 215/XXXI/2017 


2) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
 1. Ze zmiany łącznych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich w związku z naniesieniem faktycznego wykonania 2016 roku. 
 2. Umowy z dnia 23 lutego 2017r o dofinansowanie projektu „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 888.764,24zł tj 92,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej w latach 2017-2018. 
 3. Z pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14 marca 2017r w sprawie wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie – 60.000zł (wykonanie dokumentacji projektowej) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności) Środki na ten cel pochodzić będą z tzw „wolnych środków” powstałych po rozliczeniu środków z lata ubiegłych. 
 4. Pism Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z 20 lutego 2017r oraz Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 lutego 2017r w sprawie przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r. 
 5. Pism Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10 i 17 marca 2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 4.000zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia w ramach imprez sportowych – 900zł i na działania promocyjne – 3.100zł. 
 6. Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 3 marca 2017r w sprawie zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 100zł w związku z otrzymaniem darowizny na kieszonkowe wychowanków. 
 7. Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 9 marca 2017r zwracającego się z prośbą o uwzględnienie całości łącznych nakładów zadania „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, uwzględniając środki z dofinansowania. Jest to wymóg drugiego etapu konkursu, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego oraz pokazanie całości nakładów planowanych do poniesienia w związku realizacją inwestycji. 
 8. Decyzji wypłaty odszkodowania w wysokości 3.682,11zł w związku z uszkodzeniem stałych elementów budynku przy Placu Floriańskim wskutek zalania. Kwotę wprowadza się na zakup materiałów i usługi remontowe w celu naprawy zniszczeń. 
 9. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 23.02.2017r w sprawie przeniesienia planu wydatków na realizację projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” w wysokości 21.784zł pomiędzy rokiem 2018 a 2017.Jest to zgodne z harmonogramem realizacji projektu. 
 10. Pisma Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 16 lutego 2017r w sprawie zwiększenia planu wydziału w związku z przeprowadzonymi remontami w budynku Starostwa Powiatowego. Na ten cel przenosi się kwotę 10.000zł z nadwyżki w planie na dotacjach na renowację zabytków. 
 11. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 22 marca 2017r w sprawie przeniesienia z kosztów energii kwoty w wysokości 15.000zł na zakup samochodu dla jednostki. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 


Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 216/XXXI/2017. 


3) Wicestarosta – Artur Berus przedstawił projekt uchwały w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 217/XXXI/2017. 


4) Wicestarosta – Artur Berus przedstawił projekt uchwały w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017. 


Radny Grzegorz Małkus – wczoraj na komisji zdrowia była bardzo ożywiona dyskusja. Ufamy, że pójdzie to w dobrym kierunku, będą rozmowy i wspólnie ustalimy kompromis. 


Wicestarosta – Artur Berus - jeszcze raz poinformował, że spotkanie jest ustalone na najbliższy poniedziałek na godz. 11. Zaproszenie też wystosowaliśmy do Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Będziemy rozmawiać, jest propozycja włączenia aptek z terenu gmin, ponadto włączymy nową aptekę z terenu miasta. Niemniej jednak musimy działać zgodnie z prawem zapis art. 94 jest taki jaki jest i zgodnie z nim rokrocznie podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą dyżurów. Jesteśmy ludźmi kompromisu i będziemy musieli wypracować taki model, na którym być może będą się wzorować inni. 


Starosta – Jerzy Żmijewski – stwierdził, że przyjmując uchwałę o odmowie liczymy się z tym, że izba aptekarska ją zaskarży, a wówczas otworzymy furtkę do działań prawnych zmierzających do zmiany prawa. Ponadto w poniedziałek spotykamy się z aptekarzami i rozmawiali szukając rozwiązań. Jest jeszcze taka możliwość, że Prezes Izby Aptekarskiej skontaktuje się ze starostą jędrzejowskim, który przewodniczy konwentowi starostów i przedstawi problem. Wówczas będzie możliwe podjęcie wspólnego stanowiska przez wszystkich starostów i przedstawienia go parlamentarzystom. 


Radna Małgorzata Kwiatkowska – skierowała zapytanie do radcy prawnego, jakie będą konsekwencje negatywnej opinii izby aptekarskiej, co do kolejnej uchwały zmieniającej harmonogramu dyżurów aptek. W sytuacji gdy będziemy chcieli zmienić harmonogram dyżurów, uzyskamy pozytywne opinie wójtów, prezydenta, a negatywną opinię izby aptekarskiej. 


Radca Prawny – Jadwiga Samek – stwierdziła, że kwestia tego typu uchwał była przedmiotem rozstrzygnięć nadzoru wojewody oraz wielu rozstrzygnięć sądowych. Przywołała aktualny wyrok z 2016 roku gdzie w sentencji czytamy „opinia okręgowej rady aptekarskiej nie ma charakteru wiążącego”. Zaznaczyła jednocześnie, że jeżeli samorząd aptekarski wyrazi opinię negatywną co do projektu uchwały ustalającej godziny pracy aptek, organ czyli rada powiatu powinna się ustosunkować do tych ocen i wyjaśnić dlaczego nie uwzględniła tych uwag. 


Radny Roman Wojcieszek – stwierdził, że dzisiaj rada podejmie uchwałę odmawiającą uchylenia uchwały jednocześnie zapowiedziane są rozmowy, które zakończą się jakimś konsensusem. Załóżmy, że po rozmowach ustalimy, że apteki będą czynne do godz. 24 i co wtedy czy będzie kolejna uchwała rady powiatu, która będzie zmieniała harmonogram otwarcia aptek. Zapytał co dalej po negocjacjach z aptekarzami. 


Wicestarosta – Artur Berus – poinformował, że i tak jest potrzeba zaktualizowania harmonogramu dyżurów aptek, bowiem rozpoczęła pracę nowa apteka na ternie skarżyska, którą ujmiemy w uchwale. Ponadto wczoraj na komisji zdrowia padły propozycje ujęcia w dyżurach nocnych aptek działających na terenie gmin co spowoduje być może lekkie pogorszenie sytuacji dla pacjenta ale na pewno pomożemy aptekarzom. Dodał jednocześnie, że aptekę traktuje się jako placówkę opieki zdrowia. Ponadto w sejmie trwają prace nad zmianą prawa farmaceutycznego. Te zmiany będą powodowały zabezpieczenie interesu aptekarzy. Jeszcze raz potwierdził, że w poniedziałek o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z aptekarzami i będziemy próbowali przyjąć jakiś wspólny kierunek. Jeżeli chodzi o naszą uchwałę 191/XXVII/2016 przyjęliśmy ją zgodnie z literą prawa tak więc dzisiaj nie możemy zrobić nic innego jak tylko odmówić uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 


Radca Prawny – Jadwiga Samek – dodała, że każda zmiana podjętej uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek musi być procedowana czyli projekt musi być konsultowany z organami wykonawczymi gmin oraz samorządem aptekarskim.

Ponieważ nie zgłoszono innych uwag Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 9 radnych 
Wstrzymały się od głosu – 4 osoby 
Głosów przeciwnych – 0 

Uchwała w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 została przyjęta i uzyskała Nr 218/XXXI/2017. 


5) Członek Zarządu – Katarzyna Bilska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3. 
Uzasadniając niniejszą uchwałę poinformowała, że jest ona związana z realizacją uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 207/XXX/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. O zamiarze likwidacji niniejszej szkoły powiadomiono w terminie ustawowym (6 miesięcy przed terminem likwidacji) Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskując pozytywną opinię w powyższej sprawie. O zamiarze likwidacji w/w szkoły zostały również zawiadomione związki zawodowe, które pozytywnie zaopiniowały podjęte działania w powyższym zakresie. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia pondagimnazjalnego. Przewidywała m. in. likwidację niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z kierunków zmian w ustawie o systemie oświaty była rezygnacja z utrzymywania liceów profilowanych dla młodzieży. Wprowadzenie tych zmian wymuszało na organach prowadzących stopniowe wygaszanie liceów profilowanych, które nastąpiło począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Zgodnie z zapisem art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 r zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży. Wygaszanie polegało na stopniowej likwidacji szkoły, przy jednoczesnym umożliwieniu uczniom klas drugich i trzecich jej ukończenia. Do 31 sierpnia 2016 roku organem prowadzącym Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza było Miasto i Gmina Suchedniów. W związku z przejęciem roli organu prowadzącego przez Powiat Skarżyski z dniem 1 września 2016 roku i przeprowadzoną analizą struktury w/w zespołu zachodzi konieczność dostosowania jej do bieżących przepisów prawa, a tym samym likwidacja w/w szkoły, która nie prowadzi działalności dydaktyczno-wychowawczej i aktualnie nie uczęszcza do niej żaden uczeń. Podjęte działania wynikają ze zmian w systemie kształcenia ponadgimnazjalnego oraz stanowią prawną korektę stanu faktycznego (likwidowana szkoła formalnie nie funkcjonuje). 


Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 219/XXXI/2017. 


6) Członek Zarządu – Katarzyna Bilska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul.Sportowa 3.
Uzasadniając wskazała, że podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 208/XXX/2017 z dnia 20 lutego 2016 roku w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. O zamiarze likwidacji niniejszej szkoły powiadomiono w terminie ustawowym (6 miesięcy przed terminem likwidacji) Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskując pozytywną opinię w powyższej sprawie. O zamiarze likwidacji w/w szkoły zostały również zawiadomione związki zawodowe, które pozytywnie zaopiniowały podjęte działania w powyższym zakresie. 


Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami za i uzyskała Nr 220/XXXI/2017. 


7) Członek Zarządu – Katarzyna Bilska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2017. 


Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2017 została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami za i uzyskała Nr 221/XXXI/2017. 


8) Członek Zarządu – Bogusława Krawczyńska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Uzasadniając poinformowała, że zgodnie z wnioskiem radnych dotyczącym zmiany terminu składania wniosków o dotacje wprowadza się zmianę terminu składania winsoków do 31 marca. 

Starosta – Jerzy Żmijewski – poinformował, że na komisjach dyskutowaliśmy o zmianie proponowanego terminu. Radny Mieczysław Bąk wniósł taką sugestię aby te terminy jeszcze wydłużyć do 30 kwietnia i 15 maja. Jednak radny czekał jeszcze na opinię Funduszu Kościelnego. Jednak nie został zgłoszony żaden wniosek formalny. Dzisiaj na posiedzeniu Zarząd miał dylemat ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o zmianę terminów, dlatego też zapisy projektu uchwały pozostają nie zmienione w zaproponowanym brzmieniu. 


Radny Mieczysław Bąk – stwierdził, że być może jest to niedopatrzenie z jego strony, ale z dyskusji na komisji wynikało, że będzie to autopoprawka Zarządu. W związku z tym składa wniosek do Zarządu o zmianę tych terminów następnym razem. 


Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami za i uzyskała Nr 222/XXXI/2017. 


Ad.pkt.14 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Małkus – przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli oraz wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych. 


Ad.pkt.15 Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności w roku 2016. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili sprawozdania z działalności Komisji w roku 2016. 


Ad.pkt.16 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Starosta – Jerzy Żmijewski – zaprosił radnych na poniedziałek na godz. 11.00 na spotkanie z aptekarzami.

Radna Małgorzata Kwiatkowska – w związku z informacją przedstawicieli aptek, że przestają pełnić dyżury, zasugerowała czy dla dobra mieszkańców nie powinniśmy zawiadomić pogotowia i SOR, że apteki nie będą dyżurowały i wskazać gdzie są czynne apteki w Kielcach czy Starachowicach, tak aby pacjent nie krążył po Skarżysku szukając czynnej apteki. 

Wicestarosta Artur Berus – stwierdził, że w związku z zaistniałą sytuacją jest to słuszny wniosek, jednak na ten moment nie wiemy do końca jak się aptekarze zachowają. Jeżeli apteki nie będą pełniły dyżurów zgodnie z harmonogramem, będziemy zmuszeni zgłosić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego ten fakt. Jednak ma nadzieję, że spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek przyniesie porozumienie. 

Przewodnicząca Rady – przypomniała radnym o obowiązku składania do końca kwietnia oświadczeń majątkowych. 
Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poinformowała, że porządek posiedzenia został zrealizowany w całości. Następnie poprosiła o powstanie z miejsc i zakończyła obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XXXI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad –18.40 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego (15 maja 2017)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (18 maja 2017, 11:16:22)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (25 sierpnia 2017, 11:31:17)
Zmieniono: poprawiono zapis w protokole

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij