Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 117/XIV/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) oraz w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego oznaczonego Nr 206 znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. 
 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykU Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat, co do zasady następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od tego obowiązku i zezwolić w drodze uchwały na zawarcie tej umowy bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Podjęcie niniejszej Uchwały umożliwi zrealizowanie wniosku z dnia 14.10.2019r dotychczasowego najemcy Powiatowego Inspektora Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej, który wystąpił o przedłużenie umowy zawartej na trzy lata z mocą obowiązującą do 30 października 2019r. Zgoda Rady Powiatu jest niezbędna do zawarcia umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za zasadne. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 13:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145