Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 115/XIV/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 20 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 22 w Skarżysku-Kamiennej, w Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 20 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 22 w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy Al. Tysiąclecia 20. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2232 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe centra kształcenia praktycznego stają się centrami kształcenia zawodowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe centrum kształcenia praktycznego, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w centrum kształcenia zawodowego. Uchwała ta stanowi akt założycielski centrum kształcenia zawodowego. Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt przekształcenia placówki z mocy prawa. Podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem Powiatu jako organu prowadzącego. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 13:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113