Udzielenie zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 0441T

Ogłoszenie nr 510115426-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie


Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531911-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074320-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.3.2019 II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizowania zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn”. Długość realizowanego odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 836,68 m (od km 0+082,72do km 0+919,40 m). Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają: 1) Dokumentacja projektowa: - projekt wykonawczy obejmujący branżę drogową, 2) Szczegółowa specyfikacja techniczna w branży drogowej. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoległych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w/w dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją zawiera złącznik nr 2 do SIWZ II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45232000-2 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1110559.15
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska
Email wykonawcy: info@drogmas.com.pl
Adres pocztowy: ul. Szydłowiecka 14
Kod pocztowy: 26-110
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kraj/woj.: świętokrzyskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 916002.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 916002.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1091363.33

Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.
 ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kasprzyk (10 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Kasprzyk (10 czerwca 2019, 09:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195