Ogłoszenie o XXI Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 28.05.2020

O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJĘ, IŻ 28 MAJA 2020 ROKU O GODZ. 11.00 
ODBĘDZIE SIĘ XXI W KADENCJI SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB ZDALNY 


Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 

7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2019,

2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2019, 

3) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2019, 

4) informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2019 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej. 

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035, 

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 

3) likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, 

4) zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020. 

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 

Ogloszenie o XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 28.05.2020.pdf (58kB) pdf
                                                                    

Informuję, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Powiatu odbędzie się w sposób zdalny. Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 .

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (25 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (25 maja 2020, 10:46:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92