Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania-


Udostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania
Sposób załatwienia sprawy: 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania- do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta parter, oraz BIP ( Zakładka: Dostęp do informacji publicznej ). Wniosek składa się w BOI, w poniedziałki  do godz. 16:00 od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wniosek można także wnieść przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-puap dostępnej pod adresem. www.epuap.gov.pl  lub za pomocą e-mail na skrzynkę starostwo@skarzysko.powiat.pl
 Informacja publiczna do ponownego wykorzystywania udostępniana jest wyłącznie na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dodatkowe informacje:
Odmowa w sprawie udzielenia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty: 
a/ opłata skarbowa
od wniosku – zwolniony
od załącznika – zwolniony
b/ Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe   w Skarżysku-Kamiennej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania przedstawiając wnioskodawcy ofertę zawierającą wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania (jeśli będą) i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Termin załatwienia: 
do 20 dni
(Zgodnie z art.23g ust.1 pkt 5. w sprawach szczególnie  skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.).
Tryb odwoławczy:  
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Skarżyski    w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), z tym że:
a. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe uzyskało dany utwór.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.),             z tym że:
a.  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
b.  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2014,poz. 782 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 poz. 94) 
Komórka odpowiedzialna:
komórki organizacyjne Starostwa  / zgodnie z merytorycznym zakresem informacji/

Formularze: 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania wniosek_o_ponowne_wykorzystanie_informacji.doc (49kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (26 listopada 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (26 listopada 2015, 12:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376