Skargi i wnioski

Zgodnie z Zarządzenie Starosty Skarżyskiego Nr 8/2010 z dnia 25 stycznia 2010 w sprawie sposobów przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone do Starostwa:
• drogą pocztową
• elektronicznie - e-mailem , lub poprzez skrzynkę e-PUAP

• składane bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta
• wnoszone ustnie do protokołu
W sprawach skarg i wniosków przyjmują Starosta, Wicestarosta, członkowie Zarządu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik oraz naczelnicy Wydziałów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w wyznaczone dni tygodnia oraz w godzinach pracy Urzędu. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10.00 – 12.00. Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 9.00-11.00.
Wicestarosta, członkowie Zarządu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik oraz pozostali pracownicy Starostwa – przyjmują osoby w godzinach pracy urzędu.
________________________________________
SKARGI
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
- rady powiatu jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
- zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw dotyczących zadań zleconych, jest rada powiatu.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi. Organ musi o fakcie przekazania skargi zgodnie z właściwością zawiadomić skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.
Przedmiotem skargi może być w szczególności:
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
- naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zgodnie z k.p.a. również w odniesieniu do skarg o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony. Organ musi podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek powiadomienia o opóźnieniu, jego przyczynach i nowym terminie ciąży na organie administracji również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Na niezałatwienie sprawy w terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Jeżeli organ uzna zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy.
WNIOSKI
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
- ulepszenia organizacji,
- wzmocnienia praworządności,
- usprawnienia pracy,
- zapobiegania nadużyciom,
- ochrony własności,
- lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku należy zawiadomić równocześnie wnioskodawcę.
Organ powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. A o sposobie załatwienia wniosku zawiadomić równocześnie wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia wniosku w określonym terminie wnioskodawcę należy zawiadomić o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia go.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Wnioskodawca, może ją też wnieść w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie przewidzianym do załatwienia wniosku albo jeżeli nie został on załatwiony w nowym terminie wskazanym w zawiadomieniu o opóźnieniu w załatwieniu sprawy.

________________________________________
Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1257)
Opracował
Małgorzata Łakomiec

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (13 marca 2014)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (13 marca 2014, 11:13:17)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Łakomiec (7 września 2017, 12:40:12)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1873