Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 67 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021r. poz. 11, 234 i 815), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 poz. 1698) oraz Uchwały Nr 234/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021r. 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza: 

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 119A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1/491 o powierzchni 0,3539 ha, (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74) dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KI1R/00020326/9; 

1. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 283.600,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) + 23% VAT. 

2. Wadium w wysokości: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). 

3. Nieruchomość przy ul. Legionów 119A w Skarżysku-Kamiennej składa się z działki gruntowej Nr 1/491 o powierzchni 3.539 m2, (Działka Nr 1/491 powstała w wyniku podziału nieruchomości 1/129 na działki: 1/489, 1/490, 1/491 – decyzja Prezydenta Miasta z dnia 26.04.2021 Nr GN.6831.13.2021.MS), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów na której znajduje się budynek warsztatowo – biurowy o powierzchni użytkowej ogółem 1.598,80 m2. Nieruchomość jest położona w peryferyjnej dzielnicy miasta Zachodnie w otoczeniu działek zabudowanych i niezabudowanych będących własnością prywatną. Graniczy bezpośrednio z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. W chwili obecnej nieruchomość jest niewykorzystywana. Do niedawna była wykorzystywana na cele dydaktyczno – praktyczne Technicznych Zakładów Naukowych. Działka jest zabudowana i uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej – ul. Legionów. 

4. Budynek warsztatowy został wybudowany w konstrukcji żelbetowo-murowanej z dachem o konstrukcji stalowej. Budynek jest jednokondygnacyjny, jest niepodpiwniczony i jest połączony z innym budynkiem. W budynku znajduje się wewnętrzna stacja transformatorowa 15/0,4 kv, która zasila obiekty Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych. Budynek jest w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa ogółem – 814,70 m2.

5. Budynek biurowy wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. Budynek jest dwukondygnacyjny z sutereną i przylega do budynku warsztatowego. Budynek jest w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa ogółem – 784,10 m2. 

6. W dziale I księgi wieczystej Nr KI1R/00020326/9 znajduje się wpis o treści: „Każdoczesnemu właścicielowi działki Nr 1/129 przysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 1/130”. Ponadto w dziale III znajduje się wpis o treści: „Czyni się wzmiankę, że nieruchomość 1/129 obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w zakresie niezbędnym do korzystania z działki uprawnionej – działki Nr 1/130”. 


II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 119, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1/475 o powierzchni 0,3954 ha, (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74) dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KI1R/00018169/3; 

1. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 252.500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) + 23% VAT. 

2. Wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Nieruchomość przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej składa się z działki gruntowej Nr 1/475 o powierzchni 3.954 m2, (Działka Nr 1/475 powstała w wyniku podziału nieruchomości 1/130 na działki 1/475, 1/476 – decyzja Prezydenta Miasta z dnia 22.10.2018 Nr GN.6831.15.2018.MS), na której znajduje się budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej ogółem 1.423,40 m2. Nieruchomość jest położona w peryferyjnej dzielnicy miasta Zachodnie w otoczeniu działek zabudowanych i niezabudowanych będących własnością prywatną. Graniczy bezpośrednio z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. W chwili obecnej nieruchomość jest niewykorzystywana. Do niedawna była wykorzystywana na cele dydaktyczno – praktyczne Technicznych Zakładów Naukowych. Działka jest zabudowana i uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną. 

4. Budynek warsztatowy został wybudowany w konstrukcji żelbetowo-murowanej z dachem o konstrukcji żelbetowej. Budynek jest jednokondygnacyjny, jest niepodpiwniczony i połączony z innym budynkiem. Budynek jest w złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa ogółem – 1.423,40 m2. 

5. W dziale I księgi wieczystej Nr KI1R/00018169/3 znajduje się wpis o treści: „Każdoczesnemu właścicielowi działki Nr 1/130 przysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu po działce 1/129”. Natomiast w dziale III znajduje się wpis o treści: „Czyni się wzmiankę, że ujawniona w tej księdze działka Nr 1/130 obciążona jest służebnością gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu w zakresie niezbędnym do korzystania w z działki uprawnionej – działki 1/129”. 


III. Nieruchomości usytuowane są na obszarze dla którego nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej. Przyjęto zapis w studium uwarunkowań do planu i przeznaczenia jako tereny zabudowy usługowej. 


IV. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 września 2021r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, o godzinie: 

1. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 1/491 
2. 10.30 – przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 1/475 


V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt. I ust. 2 lub II ust. 2 niniejszego ogłoszenia. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Nr: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA, tytułem: „przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 1/491 przy ul. Legionów 119A” lub „przetarg na sprzedaż działki o nr ewid. 1/475 przy ul. Legionów 119”. 
Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 27 września 2021r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego. (Ostateczny termin upływa 27 września 2021). 

2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym nieruchomości i akceptacji ich bez zastrzeżeń (formularz oświadczenia w załączniku Nr 1 do ogłoszenia); 

3. Okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu; 

4. Udokumentowanie legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport); 

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.


VI. Wpłacone wadium podlega: 

1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 

2. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 

3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, oraz po odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 


VII. Do przetargu mogą zostać dopuszczone osoby fizyczne i osoby prawne, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. V niniejszego ogłoszenia. 


VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 


IX. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021r. poz. 11, 234 i 815), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 poz. 1698). 


X. Koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości, w tym należny podatek VAT. 


XI. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. 


XII. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 


XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 


XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 


XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 


XVI. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie sprzedaży nieruchomości (załącznik Nr 2 do ogłoszenia). 


XVII. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. Nr 304 – tel. 41 39 53 019 lub pok. 302 tel. 41 39 53 094).


Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Artur Berus

Ogłoszenie Zarządu Powiatu przetarg na sprzedaz działek na ul. Legionów 119.pdf (106kB) pdf  
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia -oswiadczenie - warunki przetargu.pdf (296kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia -Klauzula-informacyjna o przetwarzaniu-danych_do_przetargu_1.0_(003).pdf (818kB) pdf
Informacja Zarządu Powiatu o wyniku przetargu na sprzedaż nieru.pdf (348kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 sierpnia 2021)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (26 sierpnia 2021, 11:02:32)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (5 października 2021, 10:46:24)
Zmieniono: dodano informacje o wynikach przetargów, które odbyły się 30.09.2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 636