Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.116.2019.MG

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 23 168 |e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
Radom, dnia 12 listopada 2020 r.
WA.ZUZ.4.421.3.116.2019.MG
                                                OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 12 listopada 2020 r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.116.2019.MG, mocą której udzielono dla Gminy Skarżysko Kościelne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego rowu odwadniającego na działce nr 269 obręb ew. 0001 Majków gm. Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa rowu odwadniającego na działce nr ewidencji gruntowej 269 (droga gminna) i 336 (droga powiatowa), w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne”.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora
Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od zakończenia ustawowego okresu publicznego obwieszczenia zawiadomienia. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i
formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.

obwieszczenie (809kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Brzeski (12 listopada 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (20 listopada 2020, 15:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92