Ogłoszenie

Sygn. akt VIII Ns 317/20
O G Ł O S Z E N I E
Dnia 27 maja 2020 roku
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 27 maja 2020 roku, sygn. akt VIII Ns 317/20 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 928 złotych (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0007 Michniów, gmina Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 71/1 o powierzchni 0,0015 ha i nr 75/1 o powierzchni 0,0018 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku znak IG.III.7820.1.9.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 12 sierpnia 2017 roku - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Ogłoszenie (133kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Jędrzejczyk (27 maja 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (17 listopada 2020, 09:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165