Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Marianna Szostak

Marianna Szostak
                                                        ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków *
Na podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393), §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) * oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku- Kamiennej pod numerem GG.6641.729.2020 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości nr 589/1 położonej w miejscowości Mroczków 63
uprzejmie zawiadamiam,
w dniu 14.12.2020r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * działki ewidencyjnej nr 589/1 położonej w miejscowości Mroczków 63 z działką sąsiednią nr 592. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wyznaczeniem punktów granicznych * nastąpi        w miejscowości Mroczków 63 o godz. 10.00. W związku z powyższym, jako zainteresowanych (właścicieli sąsiednich nieruchomości), zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
…...........................................
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne w trakcie wznowienia znaków granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby deklarujące swój udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków * muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, numer pesel ( dowód osobisty ).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
.............................................................................
data i podpis

Zawiadomienie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (6 listopada 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (16 listopada 2020, 12:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145