Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości Józef Gula

Suchedniów, dnia 04.11.2020 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
                                                                                                        Józefa Gula
                                                                                                        26-120 Bliżyn
                                                                                                      Właściciel działki 115.
                                                       ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019, poz. 725.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2019, poz. 393 t.j. z dnia 28.02.2019 r. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie zawiadamiam, że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Wojtyniowie , przy ul. Spacerowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160 (obręb 0020 Wojtyniów, gm. Bliżyn) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 05.12.2020. o godz. 09.00 w
Wojtyniowie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia / przyjęcia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 160 (ul. Spacerowa 3).
                                                     Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………

Zawiadomienie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (4 listopada 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (6 listopada 2020, 13:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153