Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

                                                      ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Na podstawie § 37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa               z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454   z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku - Kamiennej pod numerem: GG.6641.993.2020, zawiadamiam że w dniu 30 października 2020 r. o godz. 13.00 na gruncie w Bliżynie, zostaną przeprowadzone
czynności ustalenia przebiegu granic działki 659/1, 659/2 z działką sąsiednią nr 652, 659/2, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność STANISŁAW FORNAL.
Miejsce spotkania – Blizyn dz. 659/1, 659/2
mgr inż Antoni Morawski
geodeta uprawniony
zaśw. GUGiK Nr 2288
Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą
być potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału
przy przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)
INFORMACJA RODO
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119 (dalej:
RODO) informuje że:
 Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest wykonawca prac geodezyjnych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAR-COM Wioleta Starz-Morawska
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przyjęcia granic nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w
związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.2017 poz. 2101 ze zm.)
 Przetwarzane będą dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
 Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz innych przepisów prawa
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO ), prawo do
ograniczenia przetwarzania w przypadku wymienionych w art. 18 RODO.
 W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawa ( art. 6 ust. 1 lit c RODO) osobie, której
dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 30 RODO ), ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21
RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit e lub f
RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa ).
 Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit f RODO .
 W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji, ani do
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
Zawiadomienie (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Antoni Morawski (2 października 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (8 października 2020, 14:24:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218