Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej


             W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., informujemy, iż:
1.  Administratorem Danych Osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą przy ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41-2523-165.
2.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w/w rozporządzenia „RODO”.
3.  Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4.   Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5.   Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8.   Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.   W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Tamarę Wciślik-Dec za pośrednictwem adresu e-mail: iod.pinb.skarzysko@interia.pl, telefonicznie - pod numerem 699908623 lub osobiście.

metryczka


Wytworzył: Jadiwga Półtorak-Berus (25 maja 2018)
Opublikował: Jadwiga Półtorak-Berus (28 maja 2018, 13:31:02)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Półtorak-Berus (6 sierpnia 2018, 09:15:10)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260