Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta

                                                  OGŁOSZENIE
 
                   Dyrektor Zespołu Placówek ,, Przystań” w Skarżysku-Kamiennej
                                              ogłasza nabór na stanowisko:
                                                           INTENDENT
 
 
 
1. Planowane zatrudnienie od dnia 1 września 2014r. w wymiarze 1 etat.
 
      2. Podstawowe obowiązki:
         
          - sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do podpisania
            dyrektorowi placówki.
          - sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw
          - wywieszanie jadłospisów na tablicy w stołówce placówki
          - prowadzenie dokumentacji zbiorowego żywienia
          - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem
            posiłków zgodnie z normami HACCP
          - realizacja zakupów artykułów żywnościowych,  przemysłowych oraz innych na  
            potrzeby placówki.
         
       3. Wymagania niezbędne ( wykształcenie, uprawnienia, staż)
 
          - wykształcenie minimum średnie o profilu zawodowym , umożliwiającym   
            wykonywanie zadań na stanowisku i staż pracy w zbiorowym
            żywieniu
          - korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie karalność za przestępstwa popełnione
            umyślnie
          - stan zdrowia niezbędny do pracy na stanowisku.
 
       4. Wymagania dodatkowe
 
 - preferowane wykształcenie gastronomiczne – technologia żywienia itp,                        doświadczenie   w pracy na podobnym stanowisku, znajomość przepisów HACCP,          dobra znajomość  obsługi komputera i programów informatycznych.
 
       5. Umiejętności:
 
         - umiejętność organizacji i planowania pracy
         - obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność.
 
       6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
          - list motywacyjny
          - życiorys curriculum vitae
          - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
          - dokumenty potwierdzające staż  pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu , kopie  
             świadectw pracy
          - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
          - kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
          - oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
          - oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa  
            popełnione umyślnie 
          - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na  
            potrzeby postępowania związanego z rekrutacją.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 11 czerwca 2014 r. na adres Zespół Placówek ,,Przystań” 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 53   z dopiskiem        ,, Nabór na stanowisko intendenta”.
 
Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego – BIP,  zakładka jednostki organizacyjne- Zespół Placówek ,, Przystań”.
 
Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek
 ,, Przystań”.
 
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.          
 
           
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Azarowicz Dyrektor (27 maja 2014)
Opublikował: Małgorzata Ząbczyk (27 maja 2014, 14:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177