Kontrola Sanitarna

W dniu 24.05.2018r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  przeprowadził  kontrole w bloku żywienia.
[…]
Blok Żywienia prowadzi działalność w zakresie przygotowania posiłków (od surowca do gotowej potrawy: śniadania, II śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorek, kolacje)ich serwowania w naczyniach wielokrotnego użytku dla 21 mieszkańców.
[…]
Podczas kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
W dniu kontroli higiena personelu włączając używaną odzież ochronną prawidłowa. Stan sanitarno – higieniczny i techniczny pomieszczeń kuchni prawidłowy.
Okazano zaświadczenia z odbytych szkoleń zewnętrznych z dnia 23.09.2015r. pracowników bloku żywienia. Zgodnie z opracowana dokumentacją kontroli wewnętrznej szkolenia personelu bloku żywienia są przeprowadzane, co pół roku, co potwierdzają okazane rejestry.
Odpady pokonsumpcyjne i odpady poprodukcyjne są traktowane jako odpady komunalne  i usuwane do kontenera na śmieci. Odpady komunalne odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę – Zakład Oczyszczania Miasta.
Woda wykorzystywana w obiekcie pochodzi z wodociągu miejskiego. W trakcie czynności kontrolnych okazano” Sprawozdanie z badań z dnia 19.10.2016r. wykonany przez PPIS    w Skarżysku – Kamiennej, Oddział Laboratoryjny. Próbki wody pobranej w Zespole placówek „Przystań” zbadano pod kątem fizyko – chemicznym i mikrobiologicznym, nieprawidłowości nie stwierdzono.
Nieczystości płynne są usuwane do kanalizacji miejskiej. Ciepła woda pozyskiwana jest we własnym zakresie.  Przy umywalkach do mycia rąk znajdujących się w bloku żywienia   i pomieszczeniach magazynowych zapewniono prawidłowe wyposażenie. Zapewniono zapas środków do mycia i dezynfekcji przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym.
Wykorzystywane w procesie produkcji surowce oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością nieopakowaną kupowane są od dostawców zgodnie z okazaną dokumentacją tj. „ Wykazem dostawców dostarczanych artykułów spożywczych w 2018r.”
W trakcie czynności kontrolnych okazano Protokół z dnia 03.07.2015 z okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonej przez Zakład Kominiarski. Zgodnie z informacją w nim zawartą:” Przewody drożne, ciagi dobre w czasie sprawdzania”.
W obiekcie opracowano i wdrożono dokumentację dot. kontroli wewnętrznej opartą na zasadach GHP/GMP i systemu HACCP. W trakcie kontroli okazano min.:
- wykaz pracowników placówki, którzy zostali zapoznani z instrukcją dobrej praktyki higienicznej
- instrukcje dobrej Praktyki GHP/GMP
- kartę kontroli wewnętrznej- kontrolę przeprowadzono w maju 2018r. zakresem kontroli objęto: stan techniczny pomieszczeń, szkolenia, szkodniki, wodę, odpady, higienę personelu, magazynowanie żywności oraz urządzenia/sprzęty i naczynia. Odnotowano nieprawidłowość, która dot. zniszczonych patelni i została usunięta.
- rejestr przeglądów  i oględzin urządzeń energetycznych
- instrukcje i procedury stanowiskowe
[…]
W bloku żywienia wyznaczono jeden punkt krytyczny oraz punkty kontroli tj.:
 - CCP1 – obróbka właściwa mięsa, drobiu, ryb i jaj
- CP1 – monitorowanie dostaw mięsa, drobiu , ryb
- CP2 – magazynowanie ww. środków spożywczych
-CP3 – rozmrażanie ryb i dezynfekcja jaj
Zgodnie z okazanymi rejestrami ww. punkty monitorowane są na bieżąco.
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych dokonano wizytacji 3 aneksów kuchennych wykorzystywanych przez dzieci. […]
W obiekcie za planowanie jadłospisu odpowiada intendent. Jadłospisy są układane w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń zewnętrznych jak i z wykorzystaniem piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  W przypadku dzieci z nadwagą podjęto współpracę  z dietetykiem oraz wprowadzono potrawy zastępujące mięso {…} dwie osoby są wegetarianami. […]
Opis stwierdzonych nieprawidłowości: […]
Dokumentacja z zakresu GHP/GMP i systemu HACCP wymaga weryfikacji i dostosowania do warunków panujących w obiekcie […]
Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu
Nie wnosi
Uwagi osoby kontrolującej:
a)      Nie stwierdzono oznak palenia tytoniu na terenie bloku żywienia. W zawiązku    z ustaleniem, iż jedna osoba zatrudniona w bloku żywienia pali papierosy, pouczono   o całkowitym zakazie palenia papierosów na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz sankcjach karnych jakie grozą za nieprzestrzeganie powyższego zakazu […]
b)      Na stanie magazynowym stwierdzono mięso mrożone we własnym zakresie. Nie stwierdzono przechowywania mięsa świeżego pakowanego z użyciem podkładek absorpcyjnych
c)      Na stanie magazynowym obiektu nie stwierdzono jaj poddanych dezynfekcji UV przez ich dostawcę/producenta
d)     Dokonano analizy teoretycznej jadłospisu dekadowego diety podstawowej za okres od 15.05.2018r. do 24.05.2018r. […]z wykorzystaniem oceny jakościowej jadłospisy metodą Szewczyńskiego  celem ukazania nieprawidłowości w planowaniu żywienia.[…]
e)      Według ww. metody ocenę:
f)       – „dobry” uzyskały 3 dni i była ona wynikiem nieuwzględnienia w jadłospisie dekadowym tłuszczy roślinnych oraz zbyt małej podaży: mleka i produktów mlecznych, warzyw i owoców (w tym surowych) posiłków w ciągu doby zawierających białko zwierzęce i warzywa/owoce
g)      – „bardzo dobry’ uzyskał 7 dni.
[…}
Negatywnie oceniono
·         Zbyt niską podaż mleka i jego przetworów […]
 
Czas trwania kontroli: w dniu 24.05.2018r, od 9.00 do 12.15
Protokół  wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Ząbczyk (11 czerwca 2018)
Opublikował: Małgorzata Ząbczyk (11 czerwca 2018, 15:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231