Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku: psycholog - pełny etat.
 
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
2) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, organizacji pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi wymagającymi wsparcia psychologicznego, osobami niepełnosprawnymi;
4) znajomość zagadnień dotyczących wolontariatu i doświadczenie wolontarystyczne;
 
II. Do zadań psychologa należeć będzie w szczególności:
1) Prowadzenie poradnictwa i wsparcia wobec klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
2) Współudział w tworzeniu i realizacji programów na rzecz osób pozostających w kryzysach,
3) Przygotowywanie projektów informacji o realizacji zadań dla potrzeb działu,
4) Promowanie działań POIK.
 
III. Wymagane dokumenty:
• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z orginałem),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.
             
IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty wraz z imieniem i nazwiskiem, nr telefonu i adresem do korespondencji oraz wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją "Dotyczy naboru na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej" w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Plac Floriański 1 w godz. 7.30-15.30 do dnia 27.12.2016 roku. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie określonego terminu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych w dniu 28.12.2016r.o godz. 9.00 w siedzibie PCPR.
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)".
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Skarżyskiego oraz na tablicy ogłoszeń

Wytworzył: Paweł Perkowski (14 grudnia 2016)
Opublikował: Paweł Perkowski (14 grudnia 2016, 16:32:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij