Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej. 3 pełne etaty.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 3 pełne etaty.

I. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należeć będzie:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

III. Wymagane dokumenty
•  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
•  oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.
       
IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
     Oferty wraz z imieniem i nazwiskiem, nr telefonu i adresem do korespondencji oraz wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją "Dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej" w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Plac Floriański 1 w godz. 7.30-15.30 do 27.12.2016 roku. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie określonego terminu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych w dniu 28.12.2016r.o godz. 9.00 w siedzibie PCPR.
 Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Skarżyskiego oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.

Wytworzył: Paweł Perkowski (14 grudnia 2016)
Opublikował: Paweł Perkowski (14 grudnia 2016, 16:18:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij