Decyzja Starosty Skarżyskiego znak:OS.II.6341.31.2017 z dnia 05.10.2017 r.


OS.II.6341.31.2017                                                                Skarżysko-Kamienna dnia 05.10.2017 r.
 
                                
 
                                                           D E C Y Z J A
 
 
 
          Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1257) w związku z art. 122 ust.1 i 3, art. 123 ust.2, art. 127 ust. 5, art. 140 ust.1, art. 4 ust.4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800), a także Pełnomocnictwa OR-I-0027.2.16.2014         z dnia 01.04.2014r. do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty Skarżyskiego w związku z wystąpieniem  Pani Elżbiety Kity działającej z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1.Przebudowę rowu odwadniającego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi od km ~0+000 do km ~3+070
2.Likwidację rowu otwartego – jako urządzenia wodnego po lewej stronie drogi w km ~0+000 do ~3+070
3.Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po lewej stronie drogi w km ~4+200 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem  betonowym.
4.Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi w km ~4+550 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem betonowym.
5.Przebudowę przepustów pod koroną drogi – jako przebudowę rowu odwadniającego

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 0+821 500 mm 51°08΄28,52 ̋ 21°05΄55,05 ̋ Km 1+404 2x600 mm 51°08΄20,94˝ 21°06΄22,54 ˝

6.Budowę nowego przepustu pod koroną drogi – jako odcinka rowu odwodnieniowego.

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 4+454 500 mm 51°07΄26,61˝ 21° 07΄20,60 ˝

7.Wprowadzenie wylotem przepustu jak wyżej wód do ziemi.
8.Likwidację przepustu pod koroną drogi
Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 2+826,50 500 mm 51°08΄02,46˝ 21° 07΄29,57˝ 
w związku z przedsięwzięciem pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Nowy Tychów – Ostrożanka”
 
           
                                                o r z e k a m
 
I. Udzielam    Zarządowi  Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice pozwoleń wodnoprawnych na:
1.      Przebudowę rowu odwadniającego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi od km ~0+000 do km ~3+070
Współrzędne początku rowu: (N: 51 ͦ 08΄38,83 ̋ ; E: 21 ͦ 05΄16,76 ̋) Współrzędne końca rowu: (N: 51 ͦ 07΄59,45 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄39,82 ̋)
W ramach przebudowy rowów zostaną:
·      Wybudowane nowe przepusty wraz z umocnieniem wylotów, – jako elementy urządzenia wodnego – rowu odwadniającego służącego do odprowadzania wód. Zestawienie parametrów przepustów – wg zestawienia tabelarycznego
·      Przeprowadzona konserwacja części otwartych tych rowów, poprzez ich odmulenie, umocnienie skarp i odtworzenie profilu dna.
·       
2.      Likwidację rowu otwartego – jako urządzenia  wodnego po lewej stronie drogi w km ~0+000 do ~3+070

Współrzędne początku rowu: (N: 51 ͦ 08΄39,33 ̋ ; E: 21 ͦ 05΄22,03 ̋) Współrzędne końca rowu: (N: 51 ͦ 07΄59,22 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄40,99 ̋)

1.      Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po lewej stronie drogi w km ~4+200 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie ściekiem betonowym.

Współrzędne początku rowu: (N: 51 ͦ 07΄34,33 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄27,16 ̋) Współrzędne końca rowu: (N: 51 ͦ 07΄09,91 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄05,18 ̋)

2.      Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi w km ~4+550 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie ściekiem betonowym.

Współrzędne początku rowu: (N: 51 ͦ 07΄21,58 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄21,60 ̋) Współrzędne końca rowu: (N: 51 ͦ 07΄09,98 ̋ ; E: 21 ͦ 07΄04,67 ̋)

3.      Przebudowę przepustów pod koroną drogi – jako przebudowę rowu odwadniającego

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 0+821 500 mm 51 ͦ 08΄28,52 ̋ 21 ͦ 05΄55,05 ̋ Km 1+404 2x600 mm 51°08΄20,94˝ 21 ° 06΄22,54 ˝

4.      Budowę nowego przepustu pod koroną drogi – jako odcinka rowu odwodnieniowego.

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 4+454 500 mm 51 ° 07΄26,61˝ 21 ° 07΄20,60 ˝

5.      Wprowadzenie wylotem przepustu jak wyżej wód do ziemi w ilości:.
                Qśr.dob     .= 12,5 m3/dobę
                Qmax.h.     = 0,9 m3/h
                Qmax.rok  .= 7800 m3/rok
 
  Współrzędne wylotu (N: 51 ◦ 07΄26,61 ̋ ; E: 21◦ 07΄20,60 ̋)
6.      Likwidację przepustu pod koroną drogi
Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 2+826,50 500 mm 51° 08΄02,46˝ 21 ° 07΄29,57˝ 
 
   
II.Pozwoleń wodnoprawnych udzielam pod następującymi warunkami:
 
1.ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania prac zostaną naprawione,
   a teren uporządkowany,
2. utrzymania we właściwym stanie   technicznym  rowów wraz z przepustami,
3. stałej konserwacji rowów polegającej na wykaszaniu  roślinności i odmuleniu dna. 
           
III. Pozwolenia  wodnoprawne  nie rodzą praw do nieruchomości  i urządzeń wodnych koniecznych
      do ich realizacji oraz  nie naruszają prawa własności  i uprawnień osób trzecich przysługujących
      wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 
 
                                                     U Z A S A D N I E N I E
 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał Postanowieniem Nr 1937/P/NN/17 znak: NN-404/W/241-EP/17 z dnia 02.08.2017r. wraz                 z operatem wodnoprawnym wystąpienie Pani Elżbiety Kity działającej z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1.Przebudowę rowu odwadniającego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi od km ~0+000 do km ~3+070
2.Likwidację rowu otwartego – jako urządzenia wodnego po lewej stronie drogi w km ~0+000 do ~3+070
3.Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po lewej stronie drogi w km ~4+200 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem  betonowym.
4.Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi w km ~4+550 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem betonowym.
5.Przebudowę przepustów pod koroną drogi – jako przebudowę rowu odwadniającego
Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 0+821 500 mm 51°08΄28,52 ̋ 21°05΄55,05 ̋ Km 1+404 2x600 mm 51°08΄20,94˝ 21°06΄22,54 ˝
6.Budowę nowego przepustu pod koroną drogi – jako odcinka rowu odwodnieniowego.
Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 4+454 500 mm 51°07΄26,61˝ 21° 07΄20,60 ˝
7.Wprowadzenie wylotem przepustu jak wyżej wód do ziemi.
8.Likwidację przepustu pod koroną drogi
Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 2+826,50 500 mm 51°08΄02,46˝ 21° 07΄29,57˝ 
w związku z przedsięwzięciem pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Nowy Tychów – Ostrożanka”.
            W związku ze wszczętym postępowaniem wodnoprawnym przez Starostę Skarżyskiego – Obwieszczenie z 11.08.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej  nie   wpłynęły  zastrzeżenia  dotyczące powyższej inwestycji.
            W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.
 
                                                P o u c z e n i e
 
            Od   niniejszej   decyzji  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Warszwie za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2)   nie    przysługuje    prawo   do odwołania   się    ani skargi    do sądu administracyjnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września  2000r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr86, poz. 960/ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r. / Dz.U. Nr136, poz.705 uiszczono  opłatę  skarbową 217 zł - za pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.Zarząd Dróg Powiatowych
   ul. Ostrowiecka 15
   27-200 Starachowice
 2.Strony postępowania administracyjnego  zgodnie z art.49 kpa.

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (6 października 2017)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (6 października 2017, 09:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282