Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 11.08.2017r.


                                                      Obwieszczenie
                                                 Starosty Skarżyskiego
                                                    z dnia 11.08.2017r.
 
o możliwości zapoznania się z aktami niżej wymienionej sprawy OS.II.6341.31.2017 w terminie 14 dni   od   daty  ukazania   się  obwieszczenia oraz możliwości składania
w tym   terminie wypowiedzi  i zastrzeżeń   co   do zebranych dowodów i materiałów
 
Stosownie  do art. art.127 ust. 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U.2015.469 z dnia 01.04.2015r.) oraz  z art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 935) zawiadamia się, że w dniu 11.08.2017r. na wniosek Pani Elżbiety Kity działającej z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
 
1.     Przebudowę rowu odwadniającego służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi od km ~0+000 do km ~3+070
2.     Likwidację rowu otwartego – jako urządzenia wodnego po lewej stronie drogi w km ~0+000 do ~3+070
3.     Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po lewej stronie drogi w km ~4+200 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem  betonowym.
4.     Likwidację rowu otwartego – służącego do wprowadzania ścieków do ziemi po prawej stronie drogi w km ~4+550 do ~5+080 poprzez jego zastąpienie korytkiem betonowym.
5.     Przebudowę przepustów pod koroną drogi – jako przebudowę rowu odwadniającego

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 0+821 500 mm 51°08΄28,52 ̋ 21°05΄55,05 ̋ Km 1+404 2x600 mm 51°08΄20,94˝ 21°06΄22,54 ˝

6.     Budowę nowego przepustu pod koroną drogi – jako odcinka rowu odwodnieniowego.

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 4+454 500 mm 51°07΄26,61˝ 21° 07΄20,60 ˝

7.     Wprowadzenie wylotem przepustu jak wyżej wód do ziemi.
8.     Likwidację przepustu pod koroną drogi

Pikietaż drogi Średnica rury Współrzędna N Współrzędna E Km 2+826,50 500 mm 51°08΄02,46˝ 21° 07΄29,57˝

 
w związku z przedsięwzięciem pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Nowy Tychów – Ostrożanka”
 
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony postępowania mogą   zapoznać   się   z   aktami   sprawy   oraz  składać w tym terminie wypowiedzi
i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej Plac Floriański 1 (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108, w godzinach 730-1530).
 
 
 
 
 
                                                                                            Starosta Skarżyski
 
 
                                                                                               Jerzy Żmijewski
 

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (11 sierpnia 2017, 09:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279