DecyzjaOS.II.6341.17.2017


OS.II.6341.17.2017                                          Skarżysko-Kamienna dnia 01.06.2017 r.
 
                                
                                                   D E C Y Z J A
 
 
Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 z dnia 07.01.2016r.) w związku z art. 122 ust.1 i 3, art. 123 ust.2, art. 127 ust. 5, art. 140 ust.1, art. 4 ust.4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)                         § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800), a także Pełnomocnictwa OR-I-0027.2.16.2014z dnia 01.04.2014r. do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty Skarżyskiego w związku z wystąpieniem  Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne w   sprawie   udzielenia   pozwoleń wodnoprawnych na:
-  wykonanie rowu przydrożnego  drogi  gminnej  w km 0+000,0 do km 0+842,15 – dł. 842,15   mb
- odprowadzenie   wód   opadowych   i roztopowych z planowanej do  rozbudowy   drogi   gminnej  
   nr 379004T Świerczek – Jagodne ulica Leśna w  miejscowości Skarżysko  Kościelne oraz nadanie  ww. pozwoleniom rygoru natychmiastowej wykonalności
 
                                                o r z e k a m
 
I. Udzielam  Gminie  Skarżysko  Kościelne   pozwoleń  wodnoprawnych  na:
   1.  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi gminnej do rowu
     przydrożnego w ilości:
  - dla powierzchni drogi gminnej, chodnika, pobocza  i zjazdów do wlotu przepustu P-1:
 
                Qśr.dob     .= 4,98 m3/dobę
                Qmax.h.     = 0,25m3/h
                Qmax.rok  .= 950,40m3/rok
 
  - dla powierzchnia drogi gminnej, chodnika, pobocza  i zjazdów do rowu melioracyjnegoR-1 ,
              Qśr.dob     .=  14,08 m3/dobę
              Qmax.h.   =   0,70 m3/h
              Qmax.rok.=  2687,58 m3/rok
 
2.  wykonanie otwartego rowu przydrożnego wraz z przepustami rurowymi Ø 40 na zjazdach
     wzdłuż drogi gminnej w km od 0+000,00 do  0+842,15:
współrzędne geograficzne początku rowu przydrożnego:
              - N51° 9' 22.1388"
              - E20° 54' 37.4596"
 
współrzędne geograficzne końca przebudowywanego rowu przydrożnego - wylot rowu   
przydrożnego do rowu melioracyjnego R-1  :
- N51° 9' 16.3126"
                  - E20° 55' 18.985"
szerokość w dnie: 0.40m
szerokość w koronie: 1.40m
nachylenie skarp: 1:1
głębokość całkowita rowu: 0.60cm
 
II.Pozwoleń wodnoprawnych udzielam pod następującymi warunkami:
 
1.ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania prac zostaną naprawione,
   a teren uporządkowany,
2. utrzymania we właściwym stanie   technicznym  rowu wraz z przepustami,
3. stałej konserwacji rowu polegającej na wykaszaniu  roślinności i odmuleniu dna. 
           
III. Pozwolenia  wodnoprawne  nie rodzą praw do nieruchomości  i urządzeń wodnych koniecznych
      do ich realizacji oraz  nie naruszają prawa własności  i uprawnień osób trzecich przysługujących
      wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 
IV. Odmawiam nadaniu rygory natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji z uwagi na fakt,
      iż nie przemawia za powyższym rygorem nadzwyczajny interes społeczny jak również
      państwowy.
 
                                                     U Z A S A D N I E N I E
 
Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pismem  z dnia 24.04.2017r. wystąpił do Starosty Skarżyskiego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na -  wykonanie rowu przydrożnego drogi gminnej w km 0+000,0 do km 0+842,15 – dł. 842,15 mb
- odprowadzenie   wód   opadowych   i roztopowych z planowanej do rozbudowy   drogi gminnej  
   nr 379004T Świerczek – Jagodne ulica Leśna w  miejscowości Skarżysko    Kościelne , załączając operat wodnoprawny.
                W związku ze wszczętym postępowaniem wodnoprawnym przez Starostę Skarżyskiego – Obwieszczenie z 08.05.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej  nie   wpłynęły  zastrzeżenia  dotyczące powyższej inwestycji.
Tutejszy organ administracji samorządowej odmówił wnioskodawcy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji z uwagi na fakt,  iż nie zachodzą tu przesłanki  do określenia ww. inwestycji jako nadzwyczajnego interesu społecznego -  państwowego. Ulica, przy której wykonany ma być rów przydrożny jest drogą lokalną o niewielkim natężeniu ruchu kołowego, funkcjonującą w tej skali od wielu już lat. Obecnie nie zaistniały żadne szczególne okoliczności ani zagrożenia by zaistniała sytuacja uległa natychmiastowej zmianie.
            W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie. 

                                            P o u c z e n i e

            Od   niniejszej   decyzji  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

Otrzymują:
1. Gmina Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
   ul. Sienkiewicza 57
   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
   ul. Zarzecze 13B
   03-194 Warszawa
4.Zarząd Dróg Powiatowych w/m
5. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
    ul. Kościelna 30
    27-200 Starachowice
6.BIP i tablice ogłoszeń
7. aa.

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (1 czerwca 2017)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (1 czerwca 2017, 12:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182