POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA PIETRZENIE WODY RZEKI KAMIENNEJ W KM 113+300 ZA POMOCĄ ISTNIEJĄCEGO JAZU I NA ZWROTNY POBÓR WODY


 
 
                                           Obwieszczenie
                                       Starosty Skarżyskiego
                                            z dnia 09.09.2015r.
 
 
o możliwości zapoznania się z aktami niżej wymienionej sprawy OS.II.6341.21.2015 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia oraz możliwości składania w  tym  terminie wypowiedzi  i  zastrzeżeń co  do  zebranych  dowodów i materiałów
 
STOSOWNIE DO ART. 127 UST.7A USTAWY Z DNIA 18 LIPCA  2001 R. – PRAWO WODNE (DZ. U. 2012R. POZ. 145) ORAZ ART.10§1,ART.49 I ART.61§4 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960R. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (DZ. U. Z 2013R. POZ.1071) ZAWIADAMIA SIĘ,ŻE W DNIU 9 WRZEŚNIA 2015R. NA WNIOSEK PANA MARCINA OLSZEWSKIEGO UL. RZECZNA 16, 27-620 DWIKOZY ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE NA PIETRZENIE WODY RZEKI KAMIENNEJ W KM 113+300 ZA POMOCĄ ISTNIEJĄCEGO JAZU I NA ZWROTNY POBÓR WODY Z TEGO PIĘTRZENIA DLA POTRZEB MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA LEWYM BRZEGU W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ WRAZ Z ZATWIERDZENIEM INSTRUKCJI GOSPOARKI WODY
 
 
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać w tym terminie wypowiedzi
i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej Plac Floriański 1 (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108, w godzinach 730- 1530).
 
 
 
                                                                         Starosta Skarżyski
 
 
 
                                                                           Jerzy Żmijewski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (9 września 2015)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (9 września 2015, 13:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272