Sprawozdania jednostki

Sprawozdania jednostki

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019r.2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019r.3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018r.4. Informacja dodatkowa [...]

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018r. [...]

metryczka