zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0015 Pogorzałe, ul. Pogodna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem przebiegu granic nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, przy ulicy Pogodnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 697  (obręb 0015 Pogorzałe, gm. Skarżysko - Kamienna). W związku z tym w dniu 12.02.2022 r. o godz. 12.30 w Skarżysku - Kamiennej, przy ulicy Pogodnej w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 696, 698, 699, 1160.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 697  (Skarżysko – Kamienna, ul. Pogodna, w sąsiedztwie numeru Pogodna 66).       
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy
Zawiadomienie (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (7 stycznia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (12 stycznia 2022, 10:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52