zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0010 Podłazie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
 

że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Podłaziu, Podłazie 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 279/3  (obręb 0010 Podłazie, gm. Łączna). W związku z tym w dniu 19.02.2022 r. o godz. 09.00 w Podłaziu, Podłazie 12 w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia  / przyjęcia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 86, 88, 279/1, 167.
   Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 279/3  (Podłazie 12, gm. Łączna).       
Pouczenie
   Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
   W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
   W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
   Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
      GEODETA UPRAWNIONY
                                                                                                                                    mgr inż. Tomasz Tusznio
                                                                                                                        Nr upr. Zaw. 21226
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis wykonawcy


metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (7 stycznia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (12 stycznia 2022, 10:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38