Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania, znak: GG-II.683.6.2021


Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
Skarżysko-Kamienna, dnia 12.01.2022 r.
GG-II.683.6.2021
 
 
Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0003 Place, arkusz mapy 18), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 45/4 o pow. 0,0197 ha, nr 46/2 o pow. 0,0099 ha i nr 101/14 o pow. 0,0100 ha, która do dnia uzyskania waloru ostateczności decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 26.04.2021 r. znak: AB.6740.2.1.2021.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na rozbudowie ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej, była współwłasnością m.in. nieżyjącego Sylwestra Dętkowskiego oraz za wygaśnięcie hipoteki umownej obciążającej przedmiotową nieruchomość.
 
Starosta Skarżyski na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie ustalił, że Pan Sylwester Dętkowski nie żyje i nie są znani jego następcy prawni.
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
 
W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do udziału nieżyjącego Sylwestra Dętkowskiego w przedmiotowej nieruchomości, o zgłoszenie się celem udokumentowania swoich praw do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1 - pokój nr 127 (I piętro).
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do udziału nieżyjącego Sylwestra Dętkowskiego w przedmiotowej nieruchomości, skutkować będzie przekazaniem ustalonego w decyzji Starosty Skarżyskiego odszkodowania do depozytu sądowego.
 
Ponadto, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w ustawowym terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z uwagi na konieczność wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonania analizy sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, celem dopuszczenia go jako dowodu w sprawie oraz z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, jak również konieczność zachowania terminów kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2022 r.
 
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Z up. Starosty
mgr. inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
 
 
Otrzymują:
 
1.  Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej
     ul. Legionów 122D
     26-110 Skarżysko - Kamienna
     - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie
     z art. 49 Kpa i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
 
2.  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
     w miejscu
     - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie
     z art. 49 Kpa i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
 
3.  A/a


ogłoszenie (959kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Gruszczyńska (12 stycznia 2022)
Opublikował: Anna Gruszczyńska (12 stycznia 2022, 10:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43