zawiadomienie o czynności ustalenia granic nieruchomości - Wanda Kapusta

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261004_2. 0004 LIPOWE POLE PLEBAŃSKIE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 (KI1R/00034295/3). W związku z tym w dniu 28.01.2022r. o godz. 10:00 w Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Plebańskie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi 275.
     Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 271 (KI1R/00034295/3).
 
Pouczenie

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
 

 
 
 
 
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
 
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety
 
 
  Zawiadomienie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (10 stycznia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (12 stycznia 2022, 09:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48