ZAPROSZENIE do składania ofert na laser 8 Wat dla OLK SP ZOZ

OLK2-923/Z.O/01/2022
Skarżysko-Kamienna, dn. 11-01-2022r

ZAPROSZENIE 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą lasera wysokoenergetycznego 8 Wat z systemem skanującym
                            
Warunki udziału w realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00 
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Oferta powinna zawierać:
1) Parafowany formularz Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1
2) Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
3) Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
5) Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
6) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wybierze ofertę zawierającą oferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy. W przeciwnym razie Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty o tej samej cenie o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.
Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl
w terminie do dnia 18-01-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 18-01-2022r. o godz. 10:30

    Z poważaniem
Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

metryczka


Wytworzył: Marta Szcześniak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Maciej Borkowski (11 stycznia 2022, 12:23:33)
Podmiot udostępniający: OLK SP ZOZ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47