INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej przekazuje następujące informacje związane
z przetwarzaniem danych osobowych:
DANE ADMINISTRATORA
Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 7, tel. nr 41 301 21 00, email: sekretariat@dpscsskarzysko.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem ksiegowosc@dpscsskarzysko.pl
CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu wynikających z przepisów:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie  przepisy wykonawcze (w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej),
2. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
3. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
4. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
5.Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej
6. innych przepisów prawa, które regulują działanie Placówki.
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne  i informatyczne pozyskanych danych.
Monitoring wizyjny
Na postawie art. 9a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 222  Kodeksu pracy,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, ochrony mienia, kontroli procesów pracy oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator prowadzi szczególny nadzór nad terenem DPS oraz nad terenem wokół DPS przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Nagrania obrazu Administrator przechowuje przez okres 14 dni.
 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych mieszkańców następuje na podstawie decyzji kierującej wystawionej przez ośrodek pomocy społecznej. W przypadku mieszkańców Domu oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez DPS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe.  Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:
  1. pracownikom DPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
  2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS w zakresie: profilaktyki medycyny pracy, - bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego,
  3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym  do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców  
w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Herbuś (19 lutego 2021)
Opublikował: Agnieszka Herbuś (19 lutego 2021, 07:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38