Protokół Nr 10/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 10 lutego 2021 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus                                                   ‒ Starosta
 2. Katarzyna Bilska                                            ‒ Członek Zarządu Powiatu
 3. Adam Ciok                                                    ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Małgorzata Nosowicz               ‒ Sekretarz Powiatu
 2. Urszula Wrona              ‒ Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:
 1. Katarzyna Geller                                           - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi         Gospodarczej
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
1.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
b)      przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2023,
c)      wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
d)     udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
2.      Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020 – za rok 2020.
3.      Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2020r. – 31.12.2020r.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
           
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (załącznik nr 2)
Referująca, Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie powiatu skarżyskiego wynikają z:
 1. Umowy Nr 22/2021 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie przez Województwo kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej działającej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Kwota dotacji na 2021 rok wynosi podobnie jak w poprzednim roku 60 000zł.
 2. Decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 6 800zł na koszty obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy zadań wynikających z art.15zzb-15zze, art. 15zze2 oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników PUP.
 3. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wysokości 30 273,82zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
 4. Pisma Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami w kwocie 3 777,79zł.
 5. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przeniesienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami w kwocie 710,42zł oraz przeniesienia nadwyżki w planie na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 1 500zł na świadczenia wynikające z przepisów   o BHP 
 6. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przeniesienia kwoty 2 551,35zł pomiędzy paragrafami w celu wypłaty jednorazowej odprawy dla pracownika powołanego do okresowej terytorialnej służby wojskowej. 
 7. Przeniesienia z rezerwy ogólnej łącznej kwoty 16 688zł na odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym (3241zł) oraz na koszty sądowe związane ze skierowaniem do sądu roszczenia przeciwko Creative and Future Sp. z o.o. i Spa Voyage Sp. z o.o z tytułu naliczonych kar umownych (13 447zł).
 8. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6437zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
 9. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie przeniesienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne pomiędzy rozdziałami w kwocie 100zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
 
b)     przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023 (załącznik nr 3)
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dodała, że w oparciu o powyższy zapis, Zespół ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołany Zarządzeniem Nr 38/2020 Starosty Powiatu Skarżyskiego z 24 czerwca 2020r. przygotował w/w dokument.
Następnie dodała, iż w celu poznania stanowiska mieszkańców powiatu skarżyskiego, lokalnych samorządów, organizacji społecznych w kwestii celów i zadań, sposobu realizacji – działań zawartych w projektowanym dokumencie, zasadne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu skarżyskiego.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
c)      wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali w budynku Zespołu  Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 4)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął w/w uchwałę.
 
d)     udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej  (załącznik nr 5)
Referująca, Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, iż przedmiotowa uchwała dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej, a w szczególności do:
 1. podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
 2. prowadzenia wyżej wymienionej inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym w imieniu Powiatu Skarżyskiego,
 3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości środków finansowych ujętych w planie finansowym kierowanej jednostki.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020 – za rok 2020 (załącznik nr 6)
Treść powyższego dokumentu zreferowała Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i przyjął sprawozdanie jednogłośnie.
 
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2020r. – 31.12.2020r. (załącznik nr 7)
Z treścią przedmiotowego sprawozdania zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Panią Małgorzatę Surmacz do przygotowania w formie tabelarycznej (z rozbiciem na miesiące) informacji odnośnie realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za okres od 01.02.2020r. do 01.02.2021r. w porównaniu do okresu od 01.02.2019r. do 01.02.2020r.
 
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa (załącznik nr 8). Następnie przedstawiła informację o podziale środkówna poszczególne zadania.
Zarządu Powiatu jednogłośnie zatwierdził proponowany podział środków.
 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem mieszkanki powiatu skarżyskiego, która zwróciła się do Zarząd Powiatu z prośbą o przyznanie mieszkania zastępczego (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Pan Artur Berus wyjaśnił, że w nocy z 2 na 3 lutego br. z powodu wadliwej instalacji elektrycznej wybuchł pożar, który strawił dom a wraz z nim cały dobytek zamieszkałej w nim rodziny.
Zarząd Powiatu z przykrością stwierdził, iż Powiat Skarżyski nie posiada w swoich zasobach lokali mieszkalnych, w związku z powyższym nie ma możliwości przyznania mieszkania zastępczego. Kompetencje w sprawie gospodarowania zasobami komunalnymi należą do samorządu gminnego. Jednocześnie Starosta zadeklarował, że na najbliższej sesji zwróci się do Radnych z prośbą o wsparcie poszkodowanej rodziny poprzez zbiórkę pieniędzy.
 
Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller przedstawiła zebranym kalkulację opłat związanych z utrzymaniem budynku biurowego przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku - Kamiennej na rok 2021. Z powyższej analizy wynika, że w porównaniu do roku 2020 wzrosły koszty związane z administrowaniem w/w lokalu z kwoty 6,24 zł/m² netto do kwoty 6,43 zł/m² netto,co w skali roku daje kwotę 1 571,21 zł netto (załącznik nr 10). W związku z powyższym, Wydział IM wnioskuje o wprowadzenie nowej stawki za administrowanie dla Prokuratury Rejonowej.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller zapoznała zebranych z kalkulacją opłat związanych z utrzymaniem budynków biurowych przy ul. Sikorskiego 20 i Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej na rok 2021 w oparciu o koszty poniesione w roku 2020 r. Wyjaśniła, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż koszty utrzymania budynku w stosunku do roku 2019 nie wzrosły (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11). W związku z powyższym, Wydział IM wnioskuje o pozostawienie opłat na dotychczasowym poziomie.
Zarząd Powiatu przychylił się do przedmiotowego wniosku.
 
W związku z nieusunięciem przez wykonawcę termomodernizacji budynku przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku-Kamiennej ujawnionych wad i usterek, a tym samym koniecznością wystawiania kar umownych, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Pani Katarzyna Geller przedstawiła pismo Wydziału IM zawierające prośbę o rozważenie przez Zarząd możliwości zlecenia wykonania zastępczego celem usunięcia ujawnionych wad i usterek (załącznik nr 12).
Następnie Pani Katarzyna Geller zapoznała zebranych z treścią opinii Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego wydanej w przedmiotowej sprawie, z której wynika, iż istnieją dwie możliwość skorzystania z wykonania zastępczego.
Pierwsza możliwość wynika z art. 480 k.c., który mówi, iż w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. W przypadku skorzystania z roszczenia z art. 489 k.c. sąd – uwzględniając powództwo – upoważni wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika (wskaże konkretną czynność, do wykonania której upoważnia wierzyciela na koszt dłużnika). Wierzyciel na swój koszt wykona czynność, do czego został upoważniony wyrokiem. Zwrotu kosztów jej wykonania będzie dochodził od dłużnika w następnym procesie, w którym ustalana będzie już tylko wysokość kwoty żądanej przez wierzyciela tytułem kosztów wykonania zastępczego.
Istnieje także możliwość nie korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 480 k.c.
i wystąpienia z powództwem o zobowiązanie dłużnika do wykonania określonej czynności. Gdy dłużnik zostanie zobowiązany do jej wykonania w terminie wyznaczonym w orzeczeniu, wierzyciel będzie mógł na podstawie art. 1049 k.p.c. domagać się wszczęcia egzekucji przez sąd, działający jako organ egzekucyjny, wnosząc o udzielenie upoważnienia do wykonania zastępczego na wypadek bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego dłużnikowi przez sąd ora przyznanie sumy potrzebnej do wykonania czynności.
Naczelnik wskazała, że wybór każdego z wyżej przedstawionych sposobów wykonania zastępczego prowadzi do odmiennych korzyści dla wierzyciela. Uprawnienie z art. 480 k.c. jest dla wierzyciela korzystne wówczas, gdy bardziej zależy mu na szybkości uzyskania uprawnienia do wykonania zastępczego niż na samych kosztach wykonania czynności. Uprawnienie to przysługuje mu już w razie zwłoki dłużnika. Może też poprzestać na samym odszkodowaniu (gdyby np. okazało się, że dłużnik jest nierzetelny, ma niskie kwalifikacje).
Natomiast na drodze określonej w art. 1049 k.p.c., to sąd musi najpierw wyznaczyć dłużnikowi termin do wykonania czynności i dopiero jego bezskuteczny upływ umożliwi upoważnienie wierzyciela do zastępczego wykonania czynności (przysługujące dłużnikowi zażalenie może odsuwać w czasie uzyskanie upoważnienia). Korzystając z tej możliwości wierzyciel uzyska jednak od dłużnika sumę potrzebną do wykonania czynności jeszcze przed jej wykonaniem.
Pani Katarzyna Geller dodała, iż niezależnie od wyboru jednej z wyżej wymienionych możliwości, zlecenie wykonania zastępczego wymaga skierowania sprawy do sądu. Uzyskanie orzeczenia sądu upoważniającego Powiat Skarżyski do zlecenia wykonania zastępczego wymaga złożenia pozwu i przeprowadzenia postępowania sądowego. Mimo, iż postępowanie może być czasochłonne i kosztowne, jednakże konieczne jest do skutecznego zlecenia wykonania zastępczego. Dodała, że wykonanie zastępcze bez upoważnienia sądowego niesie za sobą ryzyko braku możliwości wyegzekwowania od dłużnika kosztów wykonania zastępczego i konieczności pokrycia takich kosztów z uzyskanego odszkodowania naliczonego tytułem kar umownych.
Kończąc wypowiedź, Naczelnik poinformowała, iż Wydział IM proponuje skorzystanie z wykonania zastępczego wynikającego z art. 480 k.c., które wiązać się będzie z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie powiatu.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu wskazał, iż widzi konieczność zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad i usterek wynikających z umowy zawartej przez Powiat Skarżyski z wykonawcą termomodernizacji budynku przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku-Kamiennej. W kwestii wyboru sposobu wykonania zastępczego, Zarząd opowiedział się za wykonaniem zastępczym wynikającym z art. 480 k.c., czyli żądaniem upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika i na tej podstawie dochodzenia się od dłużnika zwrotu kosztów jej wykonania w następnym procesie sądowym. Jednocześnie Zarząd zobowiązał, Skarbnik Powiatu – Panią Urszulę Wronę do zabezpieczenia środków w budżecie powiatu, koniecznych do pokrycia kosztów usunięcia wad i usterek budynku przy ul. Ekonomii 4.
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej poinformowała, że w związku z otwarciem ofert w dniu 29.01.2021r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego VII”, Wydział IM zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na zadanie nr 2 i 7 oraz ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań, na które nie wypłynęła żadna oferta.
Wyjaśniła, że powyższe postępowanie składa się z 8 zadań, przy czym:
 • na zadania nr 1 pn. „videokolonoskop” wpłynęła jedna oferta na kwotę 47 520,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 48 000,00 zł,
 • na zadania nr 2 pn. „videogastroskop” wpłynęła jedna oferta na kwotę 45 360,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 45 000,00 zł. Cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 360,00 zł,
 • na zadania nr 3 pn. „kardiomonitor” wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 15 120,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 33 990,00 zł,
 • na zadania nr 4 pn. „analizator do badań przesiewowych” nie złożono żadnej oferty,
 • na zadania nr 5 pn. „aparat EKG” wpłynęły 3 oferty. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 7 647,11 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 10 000,00 zł,
 • na zadania nr 6 pn. „pościel” wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 402,20 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 2 700,00 zł,
 • na zadania nr 7 pn. „urządzenie do dezynfekcji dokumentów” wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 228,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 2 333,99 zł. Cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 894,01 zł,
 • na zadania nr 8 pn. „środki czystości” wpłynęły 2 oferty, które podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13)
Pani Katarzyna Geller dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy została dopuszczona możliwość składania ofert częściowych, Zamawiający ma możliwość unieważnić postępowanie w części dotyczącej danego zadania, m.in. w przypadku którego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba, że Zamawiający ma możliwość zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty oraz w przypadku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnik Powiatu – Panią Urszulę Wronę do zabezpieczenia w budżecie powiatu brakujących środków finansowych na zadania nr 2 i 7. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o konieczności ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań, na które nie wpłynęła żadna oferta.
 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr  14) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 192/6 o powierzchni 0,0258 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Ponurego.
Pan Artur Berus wyjaśnił, że nieruchomość położona w Skarżysku-Kamiennej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 192/6 o powierzchni 0,0258 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) na dzień 31.12.1998r. była własnością Państwa Lucyny i Władysława małż. Knap na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Kielcach Wydziału Zamiejscowego w Skarżysku-Kamiennej sygn. akt Ns 342/65 i Ns 341/65 z dnia 10.01.1966 r.
Działka nr 192/6 o powierzchni 0,0258 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) położona w Skarżysku-Kamiennej znajdowała się w całości w liniach rozgraniczających ul. Ponurego, stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego przedmiotowej nieruchomości.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do podpisania wniosku.
 
Z wnioskiem przygotowanym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącym wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 192/7 o powierzchni 0,0250 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Ponurego zapoznał zebranych Starosta – Pan Artur Berus (załącznik nr  15).
Starosta wyjaśnił, że nieruchomość położona w Skarżysku-Kamiennej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 192/7 o powierzchni 0,0250 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) na dzień 31.12.1998 r. była własnością Państwa Lucyny i Władysława małż. Knap na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Kielcach Wydziału Zamiejscowego w Skarżysku-Kamiennej sygn. akt Ns 342/65 i Ns 341/65 z dnia 10.01.1966 r.
Działka nr 192/7 o powierzchni 0,0250 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy 46) położona w Skarżysku-Kamiennej znajdowała się w całości w liniach rozgraniczających ul. Ponurego, stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Starosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki do wydania decyzji potwierdzającej przejście na własność Powiatu Skarżyskiego przedmiotowej nieruchomości.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Artura Berusa oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do podpisania wniosku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych dotyczącym podziału nieruchomości ZSTM (załącznik nr 16). Poinformowała, że Dyrektor placówki po rozmowie z Radą Pedagogiczną, pracownikami szkoły oraz przedstawicielami Związków Zawodowych działających na terenie szkoły w sprawie podziału działki nr 1/129 położonej w Skarżysku-Kamiennej obręb 0005 Młodzawy arkusz 74 jest zdania, że zaproponowany podział działki oznaczony na mapie przerywaną czerwoną linią jest zgodny z założeniami do prowadzenia dalszych inwestycji przed budynkiem szkoły. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, ze na wydzielonym terenie znajduje się droga przeciwpożarowa, wejście do stacji transformatorowej oraz są drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku szkoły, zasadnym jest pozostawienie terenu zielonego przed budynkiem szkoły w zaproponowanym obrysie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział przedmiotowej działki zgodnie z podziałem zaproponowanym przez geodetę uprawnionego. Jednocześnie Zarząd opowiedział się za zwiększeniem wynagrodzenia dla geodety określonego w umowie o 400 zł z niezmiennym terminem realizacji umowy.          
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił trzeci nabór wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 17).
Starosta dodał, że wsparciem w ramach w/w naboru może zostać objęty następujący typ działań:
 • finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej (z wyłączeniem kadry medycznej),
 • zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia domów pomocy społecznej.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 3 699 613,94 zł, z czego wkład środków Unii Europejskiej wynosi 84,28%, pozostałe środki stanowią wkład dotacji celowej budżetu Państwa, w związku z czym wkład własny nie jest wymagany.
Na zakończenie Starosta poinformował, że wnioski o udzielenie Grantu będą przyjmowane od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia 17 lutego 2021 roku.
Zarząd Powiatu wskazał, aby do w/w projektu przystąpiły Dom Pomocy Społecznej na ul. Spornej oraz Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                         Przewodniczący Zarządu
           Olga Łukomska                                              Artur Berus
 
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. K. Bilska
 2. A. Ciok
 
 
Załączników: 17
 
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 • Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu skarżyskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2023,
 • Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
 • Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Czyżowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
 • Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020” za rok 2020,
 • Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej z zakresu administracji rządowej za okres 01.07.2020r. – 31.12.2020r.
 • Załącznik nr 8 – wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa.
 • Załącznik nr 9 – pismo mieszkanki powiatu skarżyskiego z dnia 04.02.2021r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 08.02.2021r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia08.02.2021r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 09.02.2021r.
 • Załącznik nr 13 – pismo Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 08.02.2021r.,
 • Załącznik nr 14 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Załącznik nr 15 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Załącznik nr 16 – pismo Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 08.02.2021r.,
 • Załącznik nr 17 –pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 05.02.2021r.
 


  Protokół (636kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Olga Łukomska (10 lutego 2021)
Opublikował: Olga Łukomska (18 lutego 2021, 12:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40